Pressupost 2019

a) El pressupost:

 1. Pressupost d'ingressos
          Pressupost d'ingressos 2019. Classificació econòmica
   
 2. Pressupost de despeses
          Pressupost Despeses 2019. Classificació orgànica
          Pressupost Despeses 2019. Classificació per programes
          Pressupost Despeses 2019. Classificació econòmica
   
 3. Bases execució pressupost 2018
   
 4. Estats de liquidacions
          Estat liquidació pressupostos ingressos 2017
          Estat liquidació pressupostos despeses 2017
   
 5. Estimacions de liquidacions pressupost 2018
          Estimació liquidació pressupostos ingressos 2018 (Primera part)
          Estimació liquidació pressupostos ingressos 2018 (Segona part)
          Estimació liquidació presupostos despeses 2018 (Primera part)
          Estimació liquidació presupostos despeses 2018 (Segona part)
   
 6. Anàlisi càrrega financera 2019
   
 7. Proposta i informes
          Informe avaluació compliment estabilitat pressupostària liquidació del pressupost 2019
          Informe d'intervenció pressupost 2019
          Informe compliment estabilitat pressupostària 2019
          Annex de beneficis fiscals 2019

 8. Anunci aprovació inicial pressupost 2019
   
 9. Al·legacions al pressupost 2019 per part del PSC
   
 10. Informe d'intervenció de les al·legaccions al pressupost 2019 PSC
   
 11. Certificació aprovació definitiva pressupost 2019
 • Dades obertes

 1. Pressupost exercici 2019 (xls)

b) Modificacions pressupostàries:

c) Estats d'execució del pressupost :

d) Compte general de l'exercici :

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-05-2020 09:51