Agenda Urbana - Pla d'Acció Municipal

 

Benvinguts/des a l'Agenda Urbana de Malgrat de Mar, un instrument de governança transformador, dissenyat per guiar el desenvolupament urbà de la ciutat d’una manera inclusiva i sostenible. Aquesta Agenda s'ha elaborat amb la participació activa de tots els actors clau de la ciutat, amb l'objectiu de construir un futur pròsper i just per als seus habitants.

El diagnòstic a profunditat que s'ha dut a terme cobreix cinc dimensions clau del desenvolupament urbà: social, econòmica, ambiental, territorial i institucional. Gràcies a aquesta anàlisi, s'han identificat els desafiaments i oportunitats més importants que enfronta la ciutat i s'ha desenvolupat un pla d'acció.

El Pla d’Acció de l’Agenda urbana de Malgrat de Mar comprèn:

  • 6 eixos estratègics
  • 22 línies estratègiques
  • 222 accions estratègiques

Aquest pla d’acció s’ha basat en els 10 objectius de l’Agenda Urbana espanyola, garantint així l'alineació amb les polítiques nacionals i europees en matèria de desenvolupament urbà sostenible.

L'Agenda Urbana de Malgrat de Mar és una eina de govern de la ciutat, encapçalada per l'ajuntament des de la cúspide. Això indica que la ciutat promou una forma de govern diversa i abastadora que involucra tots els sectors socials de la ciutat.

L'administració és essencial per assolir els objectius i l'estratègia de la ciutat, per la qual cosa es considera a l'esquema de govern de l’Agenda urbana local com el sistema operatiu que fa funcionar la infraestructura urbana, i en ser efectiu es caracteritza per ser democràtic i inclusiu, integrat i orientat cap a objectius de llarg termini, a nivell local i regional, territorial, competent i aprofitant els beneficis de l'era digital.

Aquesta governança ha de ser integrada i tenir objectius a llarg termini, ser competent i operar en un marc digital, a nivell territorial i multinivell. Per tant, es requereix un model organitzatiu del Ajuntament que fomenti el diàleg amb tots els interessats i que tingui com a meta compartir els objectius de la ciutat, convertint-se en un catalitzador de transformació efectiva. Un govern local fort i capaç és fonamental per assegurar un desenvolupament urbà sostenible i inclusiu, una gestió de la ciutat responsable i transparent, i una participació dinàmica de tots els actors involucrats.

D'altra banda, el model de governança proposat destaca la importància de la utilització de les últimes tecnologies per facilitar l'actualització de l'Agenda Urbana i del pla d'acció, ja que aquests són documents dinàmics que evolucionaran i es modificaran segons les necessitats, sense perdre de vista els objectius estratègics a llarg termini.

Per promoure aquest model i portar a termini el pla d’acció, s’han establert mesures concretes:

  • Es proposa establir un servei específic encarregat de coordinar la implementació de l'Agenda Urbana (plans i projectes), amb l'objectiu de canalitzar, coordinar i centralitzar els processos necessaris per dur a terme una agenda d'aquestes característiques. Aquest servei també col·laborarà en la coordinació dels plans i projectes transversals a l’ajuntament, així com en la gestió de projectes que puguin rebre finançament extraordinari i subvencions.
  • Posada en marxa dels òrgans de participació i la creació del consell de la infància.
  • Comissió de seguiment i avaluació, amb l'objectiu de monitoritzar i avaluar les accions estratègiques i les actuacions concretes amb relació als eixos estratègics, per poder prendre mesures correctives de manera oportuna.

Entre setembre de 2022 i abril de 2023, es varen portar a terme 5 tallers per a la construcció de la matriu de reptes i DAFO (un amb cada taula de treball), 5 tallers per a definició d’eixos estratègics, línies i actuacions estratègiques (un amb cada taula de treball), i 6 reunions tècniques, amb la participació 14 responsables tècnics i polítics.

En definitiva, aquesta Agenda Urbana és un compromís col·lectiu per a construir una ciutat més justa, sostenible i inclusiva. Estem convençuts que, treballant junts i seguint els principis de aquest pla, podem aconseguir un futur brillant per a Malgrat de Mar i tots els habitants.

Durant la sessió plenària del dia 14/03/2024, el govern municipal, format per PSC, JXM i MeM, i ERC, a l'oposició, van votar a favor de l'aprovació inicial de l'Agenda Urbana 2030 com a eix vertebrador del Pla d'Acció Municipal.  

 

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-03-2024 14:39