Ofertes de treball

Bases generals

2022. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2022

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2022.

2021. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2021

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2021.

2020. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2020

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2020.

2019. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2019

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

Torn lliure

En tràmit

2024. OFICIAL 1a SERVEI D'ENLLUMENAT I INSTAL·LACIONS

Selecció per a la cobertura definitiva

Termini per a la presentació d'instàncies del 20 d'abril al 9 de maig 2024

2024. 1 PLAÇA D'OPERARI/A, A ADSCRIURE AL SERVEI D'ESPAIS VERDS

Selecció per a la cobertura definitiva

Termini per a la presentació d'instàncies del 6 al 25 al d'abril de 2024

2 PLACES D'OPERARI/A, A ADSCRIURE AL SERVEI DE VIA PÚBLICA I OBRES

Selecció per a la cobertura definitiva

Termini per a la presentació d'instàncies del 6 al 25 al d'abril de 2024.

Finalitzades

2023. QUATRE PLACES ADMINISTRATIU/VA

Provisió de quatre places d'administratiu/va, mitjançant el procediment de concurs oposició i torn lliure

 

2023. DUES PLACES AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Provisió de dues places d'auxiliar administratiu/va, mitjançant el procediment de concurs oposició i torn lliure.

2023. PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/NA ENGINYERIA

Provisió d'una plaça de tècnic/a mig en Enginyeria, mitjançant el procediment de concurs oposició i torn lliure.

2023. DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL

Provisió de dues places d'agent de la Policia Local, mitjançant el procediment d'oposició i torn lliure.

2022. AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça d’auxiliar de Biblioteca.

2022. SUBALTERN/A OAC

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de subaltern/a OAC.

2022. TÈCNIC/A MIG ENGINYERIA

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de Tècnic/a mig Enginyeria.

2022. CONSERGE

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de conserge.

2022. ESPECIALISTA ESTRUCTURES LÚDIQUES

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça d’Especialista estructures lúdiques.

2022. AUXILIAR D'INFORMACIÓ I TURISME

Provisió definitiva d'un lloc de treball d'Auxiliar d'Informació i Turisme, grup C2, de caràcter fixe-discontinu.

Desistiment / Desertes

Torn Promoció Interna

En tràmit

Finalitzades

2023. LLETRAT/DA TÈCNIC SUPERIOR JURÍDIC ADMINISTRATIU

Concurs-Oposició, torn de reserva especial i restringit, per a l'accés a una plaça de funcionari de carrera de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, escala Administració Especial, Sots-escala Superior de Lletrat/da Tècnic Superior Jurídic Administratiu.

2023. ADMINISTRATIU/VA

Provisió d'una plaça d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició pel sistema de promoció interna.

2022. CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

Concurs-Oposició, torn promoció interna, d'una plaça de caporal de la Policia Local de Malgrat de Mar, Grup C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament.

2019. TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a d'Educació per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE COMPRES

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Compres per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE SERVEIS GENERALS

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Generals per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. OFICIAL ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ENLLUMENAT

Provisió d’un lloc de treball d’Oficial 1a Enllumenat, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica.

2019. OFICIAL VIA PÚBLICA

Provisió de tres llocs de treball d’Oficial Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A VIA PÚBLICA

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Desistiment / Desertes

Seleccions de caràcter temporal

En tràmit

2024. 7 PERSONES PER A LA BRIGADA JOVE. PLANS LOCAL OCUPACIÓ A CÀRREC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Termini per a la presentació d'instàncies: del 10 de maig fins el 23 de maig de 2024. (enllaç).

2024. 3 AGENTS CÍVICS/QUES PLANS LOCALS OCUPACIÓ 2024 DIBA

Termini per a la presentació d'instàncies del 19 d'abril al 3 de maig 2024.

2024. TÈCNIC/A AUXILIAR INSERCIÓ LABORAL, PLANS LOCALS OCUPACIÓ 2024 DIBA

Termini per a la presentació d'instàncies del 19 d'abril al 3 de maig 2024.

2024. 2 PLACES D'AUXILIAR INFORMACIÓ I TURISME

Selecció  de personal temporal per cobertura temporal

Termini per a la presentació d'instàncies del 15 al 30 al d'abril de 2024

Finalitzades

2024. BORSA TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA, GRUP A1

Procés selectiu per a la creació d'una Borsa de Treball amb la qual donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal temporal o nomenaments d'interinitat de Tècnic/a superior en Arquitectura, grup A1.

2023. ADMINISTRATIU/VA TEMPORAL DINTRE DE PLANS D'OCUPACIÓ DIBA 2023

Bases per a la provisió d'una plaça d'administratiu/va, temporal dins els Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona.

2023. TÈCNIC/A AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL DINTRE DE PLANS D'OCUPACIÓ DIBA 2023

Bases per a la provisió d'una plaça d'un/a Tècnic/a auxiliar en Inserció Laboral, temporal dins els Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona.

2021. BORSA TEMPORAL DE TREBALLADORS/ES I EDUCADORS/ES

Borsa temporal de Treballadors/es i Educadors/es Socials. Caducitat 17.02.2025.

2021. TÈCNICA AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL, TREBALL ALS BARRIS 2020

Selecció d'una tècnica auxiliar en inserció laboral, treballs als barris 2020

2020. DINAMITZADOR/A COMUNITÀRIA

Procés de selecció de Dinamitzadora comunitària, dins del Projecte Treball als barris 2020

2020. TÈCNIC/A EN INSERCIÓ LABORAL

Selecció d'un/a Tècnic/a en Inserció Laboral dintre del programa de la Diputació de Barcelona Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació, 3 mesos 20 hores setmanals.

2020. BRIGADA JOVE

Bases específiques reguladores del procés de selecció de set joves de 16 a 22 anys per a treballar a la Brigada Jove 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Provisió de llocs

En tràmit

2024. 1 LLOC DE TREBALL VACANT D'AGENT DE POLICIA LOCAL

Termini per a la presentació d'instàncies del 20 d'abril al 6 de maig 2024

2024. TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET, LLETRAT/DA JURÍDIC ADMINISTRATIU

Termini per a la presentació d'instàncies del 6 d'abril al 20 de maig de 2024 (enllaç).

Finalitzades

2022. TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

Cobertura en comissió de serveis i posterior provisió de lloc de treball de Tècnic/a superior en Arquitectura, A1 22 i posterior provisió definitiva per concurs de mèrits.

Desistiment / Desertes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-02-2021 12:35