Habitatge


La Regidoria d'Habitatge ha editat la Guia de l'Habitatge de Malgrat amb la idea de posar a l'abast de les malgratenques i dels malgratencs tota les dades relacionades amb els serveis que ofereix l'Oficina Local d'Habitatge d'informació i assessorament, els ajuts i subvencions, així com els tràmits que s'hi poden fer. Aquesta publicació també vol ser canal de promoció de l'habitatge social i de la xarxa de mediació pel Lloguer Social. La guia es pot aconseguir als diferents equipaments municipals així com a la web municipal. La podeu descarregar en l'enllaç al peu d'aquesta plana.

L´Oficina Local d´Habitatge es va inaugurar al març de 2008 i d´aleshores ençà ha esdevingut finestreta única al municipi en tot allò relacionat amb l´habitatge. La necessitat de la seva creació es determinà en el Pla Local d´Habitatge municipal, aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el 15 de març de 2007.

Aquest Pla establí que l´Oficina Local d´Habitatge ha de gestionar les actuacions que es proposin i vetllar per l'acompliment dels objectius en matèria d´habitatge, a més de fer el seguiment i gestió del Patrimoni municipal del sòl i habitatge.

L´OLH té per objectiu desenvolupar els serveis locals d´habitatge mitjançant promoció a l´accés a l´habitatge assequible, la potenciació de l´ocupació vacant, l´estímul i foment del mercat de lloguer a preus assequibles i en el foment de la rehabilitació.

Les activitats dutes a terme per l´Oficina Local d´Habitatge es poden agrupar en la prestació dels següents serveis:

1. Informació i assessorament.

2. Tramitació d´ajuts al pagament del Lloguer.

3. Gestió de Prestacions Econòmiques d´especial Urgència.

4. Inscripcions al Registre Únic de Sol•licitants d´habitatge protegit.

5. Xarxa per a la Mediació del Lloguer Social.

6. Tramitació d´ajuts a la rehabilitació d´habitatges i edificis d´ús residencial.

7. Tramitació de Cèdules d´Habitabilitat.

8. Programa d´arranjaments d´habitatges de persones grans.

 

1.Informació i assessorament

L´Oficina Local d´Habitatge és un servei de l´Ajuntament de Malgrat de Mar, que informa, assessora i gestiona tot el que està relacionat en matèria d´habitatge al municipi.

2.Tramitació d’ajuts al pagament del Lloguer

Són ajuts a fons perduts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l´habitatge pot situar en risc d´exclusió social residencia.

Més informació aquí.

3. Gestió de Prestacions Econòmiques d´especial Urgència.

Són prestacions a fons perdut que s´atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l´habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

Més informació aquí.

4.  Inscripció al Registre Únic de Sol•licitants d´habitatge protegit.

Per poder aconseguir un habitatge amb protecció oficial cal inscriure´s prèviament en aquest registre, compost pels registres propis dels ajuntaments i pel registre de la Generalitat de Catalunya. El Registre de Sol•licitants d´Habitatges amb Protecció Oficial proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges amb protecció oficial. A part, permet facilitar els processos d´adjudicació d´habitatges protegits garantint la màxima transparència. Les persones inscrites en el Registre poden participar en els processos d´adjudicació si compleixen els requisits exigits i hi estan inscrites abans de l´inici del procediment d´adjudicació.

Més informació aquí

5. Xarxa per a la Mediació del Lloguer Social.

Les persones propietàries d´un habitatge desocupat poden posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans que depenen d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació.

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n´ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen assessorament. Per als demandants d´habitatges cerquen l´habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota el mercat.

6.Tramitació d´ajuts a la rehabilitació d´habitatges i edificis d´ús residencial.

Ajuts per a la rehabilitació d´edificis d´ús residencial.

Són ajuts destinats a rehabilitar elements comuns d´edificis d´ús residencial. Concretament, per a actuacions relacionades amb patologies, deficiències i risc, accessibilitat, instal•lacions comunitàries i sostenibilitat.

Més informació aquí.

7. Tramitació de Cèdules d´Habitabilitat.

Cèdula d´habitabilitat de primera ocupació

La cèdula d´habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d´habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s´hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Més informació aquí.

Cèdula d´habilitat de segona ocupació

Més informació aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-09-2021 09:35