Borsa de Mediació pel Lloguer Social (Llogaters)

La Xarxa de mediació per al lloguer social s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge 

La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats.  S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge .Les borses gestionen els programes socials d'habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis.

La Xarxa facilita l'equilibri entre les diverses formes de tinença d'habitatge i el manteniment sostenible del parc d'habitatges, així com la millora en les polítiques d'integració i de composició sociocultural dels municipis.

Com funciona?

Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

Quins requisits han de tenir els llogaters?

  • No disposar d’habitatge en propietat ni el sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència.
  • Demostrar uns ingressos fixos i que acreditin el pagament del lloguer.
  • Els llogaters han d’acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa a l’ús de gaudi de l’habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.

Qui el pot demanar?

Persones físiques que no disposen d'habitatge en propietat i que figuren inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit de Catalunya.

Quan es dóna resposta?

3 mesos.
Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Sol·licitud Llogaters

 Fotocòpia del DNI/NIE.

 Fotocòpia del Llibre de família, en cas de menors sense documentació

 Si la persona treballa per compte d'altre : Fotocòpia del contracte de treball ( indefinit o antiguitat mínima d'1 any)

 Si la persona treballa per compte d'altre : Fotocòpia de les 3 últimes nòmines

 Si la persona és treballadora autònoma: Fotocòpia de les declaracions trimestrals de l'IVA

 Si la persona és treballadora autònoma: Fotocòpia de l'última declaració de l'IRPF

 Si la persona és treballadora autònoma: Fotocòpia dels rendiments de l'empresaCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-01-2023 11:34