Borsa de Mediació pel Lloguer Social (Propietaris)

La Xarxa de mediació per al lloguer social s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge

 

La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats.  S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge .Les borses gestionen els programes socials d'habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis.

La Xarxa facilita l'equilibri entre les diverses formes de tinença d'habitatge i el manteniment sostenible del parc d'habitatges, així com la millora en les polítiques d'integració i de composició sociocultural dels municipis.

Com funciona?

Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

Serveis que ofereix als propietaris

 • Cerca de les persones llogateres.
 • Supervisió en la signatura del contracte.
 • Seguiment i mediació al llarg de la relació contractual.
 • Assegurances gratuïtes durant el contracte:
  •       Assegurança multirisc de l’habitatge (continent).
  •       Assegurança de cobrament de rendes impagades a través de l’Avalloguer.
  •       Assegurança per garantir la defensa jurídica en cas d’impagaments.

Quins requisits cal complir?

 • Destinar l’habitatge de lloguer per un període de cinc anys.
 • El preu del lloguer serà establert per l’Oficina Local d’Habitatge i es basarà en un preu inferior al preu de mercat.
 • L’habitatge ha de tenir vigent la Cèdula d’habitabilitat conforme compleix els requisits d’habitabilitat establerts per llei.
 • L’habitatge ha de tenir vigent el Certificat d’Eficiència Energètica del ICAEN.
 • Les despeses en concepte de l’Impost de Béns Immobles (IBI), la Taxa d’Escombraries i Clavegueram i les corresponents a la Comunitat de Propietaris, en el cas que existeixi, són a càrrec de la part propietària.
 • Poden ser moblats o buits.

Quan es dóna resposta?

3 mesos.
Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Sol.licitud propietaris

 DNI o NIE de les persones propietàries

 Escriptura de l'habitatge

 Còpia simple del registre de la propietat (actualitzat)

 Últim rebut de la Comunitat de Propietaris

 Últimes factures dels subministraments (electricitat, aigua i gas)

 Butlletí de la llum en el cas que el comptador tingui més de 20 anysCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:23