Sol·licitud per a la realització d'activitats musicals a l'aire lliure

Sol·licitud que fa la persona o empresa que és titular d’una activitat i que vol realitzar activitats susceptibles de generar soroll que es desenvolupin en espais oberts privats (com actuacions d’orquestres, activitats musicals en terrasses a l’aire lliure, espectables i similars).

Òrgan administratiu responsable : Departament d'Activitats

  • Període comprés entre l'1 de maig al 30 d’octubre.
  • L'horari de funcionament serà des de les 19 hores i com a màxim fins les 23.30 hores,  tots els dies de la setmana.
  • Els equips musicals que s'utilitzin hauran de disposar d'un limitador de so calibrat, amb registrador per tal d'assegurar que no es sobrepassin en l'habitatge més exposat els valors límits d'immissió establerts en l'annex 3 de l’ordenança. S’haurà de disposar de llibre d’incidències del limitador que estarà a disposició dels serveis d’inspecció quan ho sol·licitin.
  • La manipulació del limitador serà causa de revocació de l'autorització concedida per l'exercici de les activitats musicals, sense dret a cap tipus d'indemnització, sense perjudici de l'adopció de les mesures cautelars que es puguin adoptar en el mateix moment.

Quan es pot sol·licitar? 

Previ a l’inici de les activitats musicals, dins del període comprés entre l’1 de maig i el 30 d’octubre.

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució estimant o no la petició d'autorització de música a l’aire lliure

Sentit del silenci administratiu?

Negatiu

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Quan es dóna resposta?

Tres mesos

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 Certificat de la instal·lació del limitador, que acrediti la idoneïtat i la correcta instal·lació del limitador de so, emès per una Entitat col·laboradora de l'Administració o tècnic instal·lador competent

 Contracte de manteniment del sistema de limitació amb l'empresa o tècnic instal·lador.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de tramitació presencial.

Preu

Segons les Ordenances Fiscals vigents.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 10:18