Recursos Humans

La regidoria té la missió de planificar, desenvolupar i gestionar el personal necessari i adequat per a un funcionament eficaç i eficient dels serveis municipals, per mitjà d’una dimensió adequada dels seus efectiu i una correcta distribució, formació i mobilitat.

En concret s’encarrega de:

  • Organitzar els processos selectius per a l’ingrés del personal, elaborar i tramitar les convocatòries de promoció interna i provisió de llocs de treball.
  • Gestionar tot allò relacionat amb la vida laboral dels treballadors (confecció de nòmines, certificats de serveis prestats, incidències, ...).
  • Presentació anual de la proposta de creació o modificació de places i llocs de treball, segons les necessitats plantejades pels servies municipals.
  • Mantenir una relació directa amb els representants sindicals en totes les qüestions relacionades amb els drets laborals i l’organització interna dels treballadors.
  • Gestionar la formació i la prevenció de la salut dels treballadors.

La relació laboral entre l’Ajuntament de Malgrat de mar i el personal del consistori està regulada per l’Acord comú de condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

 

 

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Responsable polític