Òrgans de govern

Alcaldia

Les competències atorgades a l’Alcalde o Alcaldessa segons el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya són:

a) Representar l'ajuntament.

b) Dirigir el govern i l'administració municipals.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualsevol altres òrgans municipals i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

j) Exercir la direcció superior de la policia municipal i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.

o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents: 

 • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
 • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i aquelles que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de l'apartat 1.

Algunes competències de l’Alcaldia han estat delegades a favor de la Junta de Govern Local (Decret d’Alcaldia 2023/2192, de 26 de juny).

Així mateix, per resolució de l’Alcaldia 2023/3564, de 27 d’octubre, s’han delegat competències de l’Alcaldia a favor de diferents regidors de l’equip de govern.

A més d’això, el Ple de l’Ajuntament ha delegat a favor de l’Alcaldia, la resolució d’expedients sancionadors per infracció de la normativa de tinença de gossos potencialment perillosos, tipificades a l’art. 7.3 i 7.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (Acord del Ple de l’Ajuntament de 4 de juliol de 2019).

Junta del Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local 

Presidenta: Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda

Vocals:

 • Jordi Lluís Farré Adrogué, 1r Tinent d’Alcaldessa
 • Maria Carme Ponsa Monge, 2a Tinenta d’Alcaldessa
 • Jofre Serret i Ballart, 3r Tinent d’Alcaldessa
 • Agustín Marín Ortega, 4t Tinent d’Alcaldessa

La Junta de Govern Local celebra les seves sessions ordinàries amb periodicitat setmanal (dijous, a les 9 h).

Competències:

Ple

Composició del Ple municipal:

Presidenta:

 • Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda (PSC-CP)

Vocals:

 • Sr. Jordi Lluís Farré Adrogué (PSC-CP)
 • Sra. Cinzia Valbonesi Prieto (PSC-CP)
 • Sr. Agustín Marín Ortega (PSC-CP)
 • Sra. Sonia Huertas Domingo (PSC-CP)
 • Sra. Maria Carmen Ponsa Monge (JxM)
 • Sr. Miguel Àngel Ruiz (JxM)
 • Sra. Carme Cernicharo López (JxM)
 • Miquel Casajuana Byrne (JxM)
 • Sr. Joaquim Albert Roig (ERC-AM)
 • Sra. Patrícia Bernadàs Valdez (ERC-AM)
 • Sr. Jordi Masats Ordi (ERC-AM)
 • Sr. Jofre Serret Ballart (JxC-MEM)
 • Sra. Lurdes Borrell Arigós (JxC-MEM)
 • Sra. Mireia Hernàndez Machado (JxC-MEM)
 • Sra. Ana Vega Raya (PP)
 • Sr. Enric Zaldo Aubanell (CUP-AMUNT)

 

El Ple de l’Ajuntament celebra sessió ordinària el segon dijous de cada mes, a les 19 h.

Competències del Ple:

Les competències atorgades al PLE segons el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya són:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

 • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
 • Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d'aquest article.

Aquestes vénen definides per l'article 22 de la Llei reguladora de bases de règim local i per l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Comissió informativa directoral

Per al millor estudi  i preparació dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple de l’Ajuntament o de La Junta de Govern Local i de l’alcaldia, quan en aquests dos últims supòsits aquests òrgans actuïn per delegació d’aquell. Així mateix podrà intervenir en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple, quan l’òrgan competent sol·liciti el seu dictamen.

La Comissió Informativa Directorial assumirà les competències que l’art. 116 de la Llei 7 /1985, de Bases de  Règim Local, en concordança amb l‘art. 212.2 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions en tal condició.

La Comissió Informativa Directorial funciona sota el sistema de vot ponderat (en funció de la representativitat de cada grup polític). Assumeix les competències de la Comissió Especial de Comptes i es reuneix a les 19 h del dijous anterior a la celebració del Ple.

En el cas que aquest dia fos inhàbil o festiu, la sessió se celebrarà el primer dia hàbil següent.

Junta de Portaveus

Les funcions de la Junta de Portaveus són les següents:

 • Assessorar a l’alcaldia en qüestions d’ordre del Ple Municipal.
 • El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per la Corporació.
 • L’estudi, informe i consulta dels assumptes que l’alcaldia decideixi sotmetre a la seva consideració. 

Serà convocada per alcaldia i celebrarà sessions ordinàries amb caràcter mensual, el mateix dia en què se celebri el Ple Municipal a les 17 h.

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. De les seves sessions no s’aixecarà acta, ni requerirà presència del Secretari de l’Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-02-2024 08:52