Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i padró

L’OAC té com a missió el servei al públic, facilitant les relacions amb l’Ajuntament, concentrant l'atenció i els mitjans necessaris per solucionar la majoria de les consultes i filtrar les peticions que la ciutadania plantegi, donant-los informació, ajuda o orientació per realitzar tràmits i altres actuacions.

L’OAC dóna resposta immediata a alguns tràmits i ajuda a iniciar-ne la resta.

La regidoria de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà busca entre d’altres:

 • Afavorir el tracte personal i individualitzat, millorant el contacte directe amb el ciutadà.
 • Resoldre demandes generals que poden ser normalitzades.
 • Obtenir una gran agilitat i rapidesa. Eliminant el flux de públic als diferents serveis, permeten una major concentració i dedicació a les tasques pròpies de cada àrea.
 • Evitar desplaçaments innecessaris.
 • Aportar una imatge de servei públic que es bolca en les solucions al ciutadà.
 • Racionalitzar recursos.

Els nostres serveis es basen en dos principis organitzatius: un servei d’atenció única i uns llocs de treball polivalents.

 

Els compromisos de l’oficina són:

     Proximitat: Facilitar al màxim l’accés presencial de tots els ciutadans/es a tota la informació i tràmits, garantint un tracte amable i confidencial.

Proactivitat: amb una visió global de l’Administració, donant la màxima informació del procés.

Productivitat: Resoldre les demandes plantejades amb la major eficiència possible, evitant desplaçaments posteriors i despeses en temps, potenciar el treball de col·laboració entre departaments i augmentar l’eficàcia global del sistema.

Informació entenedora: senzilla i concisa, que sigui comprensible i amb un tracte proper.

Informació veraç.

 

La Regidoria de l’OAC estableix un seguit de drets i deures dels ciutadans:

Drets

 • A ser atès dins l’horari d’atenció ciutadana i a ser tractat amb el màxim respecte, celeritat i confidencialitat.
 • A obtenir informacions clares, certes i completes.
 • A ser assessorat sobre els tràmits i requisits necessaris per a les seves actuacions davant de l’Ajuntament.
 • A accedir gratuïtament als formularis de sol·licitud normalitzats de tots els tràmits municipals, ja sigui presencialment, per correu electrònic o a través del web municipal.
 • A obtenir còpia segellada de les sol·licituds que es presentin i justificants dels pagaments que hagi d’efectuar.
 • A no presentar documents que ja es troben en poder de l’Ajuntament o documents que hagin de ser emesos pels nostres serveis municipals.
 • A conèixer l’estat de tramitació dels procediments on tingui un interès legítim.
 • A presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals o de la ciutat, ja sigui presencialment o a través del web municipal.
 • A ser recolzat en la presentació electrònica dels documents.Tots aquells que els reconegui la legislació vigent.

Deures

 • De fer un ús responsable de les instal·lacions i dels serveis d’atenció ciutadana.
 • De tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei i de mantenir el silenci necessari per garantir-ne la correcta prestació.
 • De respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • De respectar l’odre i les prioritats en les cues d’espera.
 • De facilitar de forma certa les dades d’identificació personal i les relatives a la prestació d’un servei o procediment.
 • D’assegurar-se de la lectura i comprensió d’allò que es signa.
 • De respectar l’ordre i els criteris d’atenció ciutadana.
 • De respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • De facilitar el màxim possible l’ús eficient dels recursos materials i humans dels serveis d’atenció ciutadana.
 • De comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment administratiu.
 • De relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament, per a tots aquells usuaris obligats per llei.
 • Tots aquells que els reconegui la legislació vigent.

 

 

 

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Responsable polític

Informació relacionada

Catàleg de serveis