Sol·licitud d'inscripció al registre municipal d'associacions i entitats ciutadanes

Inscripció de totes aquelles associacions i entitats que, sense afany de lucre i legalment constituïdes, tinguin per objecte la defensa, foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i que tingui el seu domicili al municipi.

Òrgan administratiu responsable: Àrea de Cultura

Qui el pot demanar?

Tota persona física o jurídica.

Quan es dóna resposta?

Un màxim de 15 dies des de la recepció de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Documentació necessària?

 Sol·licitud d'inscripció/modificació dades de l'entitat.

 Estatuts de l'entitat

 Nº d'inscripció Registre General Associacions de la Generalitat o qualsevol altre registre que, pel seu àmbit d'actuació, territorial o material, correspongui o certificació acreditativa d'haver presentat la sol·licitud d'inscripció

 Acta o certificació, d'acord amb l'esmentada normativa, de l'ultima assemblea general de socis, o d'un òrgan equivalent, en què fos escollida la junta directiva.

 El llistat de membres de la junta directiva el dia de la inscripció, amb el detall de noms i cognoms, DNI, els càrrecs que ocupen i contacte d'urgència.

 Seu social, adreça electrònica i telèfon de contacte de l'entitat.

 Codi d'Identificació Fiscal.

 Certificació del número de socis inscrits en el moment de la sol·licitud.

 Certificació de pertinença, si fos el cas, a federacions, confederacions o unions.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-03-2024 12:01