Sol·licitud del títol de Família Nombrosa de la Generalitat de Catalunya

Sol•licitud del títol de Família Nombrosa de la Generalitat de Catalunya

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Avís durant l'estat d'alarma:

Es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies nombroses que caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020.

Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies nombroses que caduquin entre l'1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020.

Independentment d'aquesta pròrroga automàtica de validesa dels títols de família nombrosa, en cas que el títol caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la Covid'19.

Resolució TSF/819/2020, de 7 d'abril (DOGC núm. 8106, de 08/04/2020

 

El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i que reporta diversos beneficis en tot l'Estat. Aquest títol és expedit i renovat per la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El títol de família nombrosa dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada membre de la família, d'ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l'Estat, que permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família nombrosa.

Els avantatges es poden consultar a la pagina web de la Generalitat de Catalunya.

El títol de Família Nombrosa seguirà en vigor encara que el nombre de fills que compleixin les condicions per a formar part d’aquest sigui inferior a tres fills, mentre almenys un d’ells reuneixi les condicions previstes a la Llei 26/2015. En aquests casos, la vigència del títol s’entendrà exclusivament respecte dels membres de la unitat familiar que hi continuïn formant part i no serà aplicable als fills que ja  no compleixin les condicions.

Quins estudis han de cursar els fills/es majors de 21 anys per poder-se considerar membre de la família nombrosa? 

Els estudis han de ser d'educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualssevol altres de naturalesa anàloga, o bé quan cursin estudis encaminats a obtenir un lloc de treball.

Qui el pot demanar?

Família nombrosa es aquella formada per:

  • Un o dos ascendents amb tres fills o mes, siguin comuns o no.
  • Un o dos ascendents amb 2 fills, siguin comuns o no  sempre que un d'aquests fills tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar. 
  • 2 fills, siguin comuns o no, si un membre de la parella té un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o si els dos membres de la parella tenen reconeguda la condició legal de disminuïts, o si tots dos membres de la parella tenen reconeguda la incapacitat laboral. 
  • Pare o mare separats amb tres fills omes al seu càrrec, siguin comuns o no, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica.
  • Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, però que no depenguin econòmicament de ella.
  • Tres o mes germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o dos si un d’ells te reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells..
  • Una persona progenitora amb dos fills o filles, en cas de defunció  l’altre persona progenitora.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim es de 6 mesos des de la data en que es lliura la documentació

Quina documentació es lliura? Imprès sol·licitud

Sentit del silenci administratiu? Estimatori

Documentació necessària?

 Original del NIF dels sol·licitants

 Original del llibre de família

 Certificat de convivència

 En cas de fills majors de 21 anys i menors de 26, certificat d'estudis o matrícula de l'any en curs on consti el segell conforme s'ha abonat l'import de la matrícula

 En cas de separació o divorci, còpia segellada de la sentència de separació/divorci i el conveni de l'acord regulador de la guarda dels fills.

 En cas de viduïtat, fotocòpia i original del certificat de defunció.

 En cas de residents no comunitaris, targetes de residència de tots els membres de la unitat familiar.

 Sol·licitud d'alta

 Sol·licitud de renovació

Quan es pot demanar?

Tot l'any


Canals de tramitació

Els impresos de sol·licitud i la informació es lliura a l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, C/ Can Feliciano, s/n

La documentació s'ha de presentar a qualsevol oficina d'Afers Socials i Família de la Generalitat.

Quan les sol·licituds es presentin presencialment a una de les oficines d'Afers Socials i Famílies, si es compleixen tots els requisits i s'aporta la documentació necessària, es gestionarà i s'expedirà al moment el títol.PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Sol·licitud d'alta
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Sol·licitud de renovació

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 11:20