Sol·licitud de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, solar fotovoltaica en el sector residencial

És un ajut econòmic de 400 € per instal·lació, fins a exhaurir la dotació pressupostària establerta.

Òrgan administratiu responsable: Medi Ambient

Qui el pot demanar?

Persones físiques, propietàries, usufructuàries o llogaters d'un habitatge de residència habitual, al municipi de Malgrat de Mar que compleixin els requisits següent:

- Estar empadronat al domicili objecte de la subvenció abans del dia 1 de gener de 2023.
- Ser propietari, usufructuari o llogater de l'habitatge objecte de la subvenció.
- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i amb la resta d'administracions públiques (inclosa la Seguretat Social).
- Que la instal·lació d'energia renovable sigui d'autoconsum i solar fotovoltaica.
- Que hagi presentat la comunicació prèvia d'instal·lació de les plaques fotovoltaiques durant l'any 2023 (tràmit: https://www.ajmalgrat.cat/tramits-i-gestions/comunicacio-previa-dobres-menors)
- La instal·lació sigui com a mínim, 1 KWp, sense emmagatzematge
- Justificar la despesa abans del 30 de novembre de l'any 2024 mitjançant factures originals i justificants de pagament, la comunicació prèvia d'obres menors i la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya d'una instal·lació generadora.

Quan es dóna resposta?

En tres mesos comptadors de la finalització del període de sol·licituds.

Si la sol·licitud reuneix tots els requisits relacionats en aquestes bases, l'òrgan d'instrucció emetrà informe motivat de caràcter preceptiu, i formularà la proposta de resolució.

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop finalitzat el període de presentació de justificació (30 de novembre de 2024), en un sol pagament mitjançant transferència bancària, en el compte indicat en el model de sol·licitud, a partir de la notificació de la correcta justificació.

El silenci s'entendrà desestimatori.

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

Abans del 31 de desembre de 2023


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-11-2023 08:08