Sol·licitud de Pensió No Contributiva (de Seguretat Social)

Pensions de jubilació o invalidesa, dins el sistema de la Seguretat Social, per a aquells ciutadans que no disposin de recursos suficients per a subsistir i no puguin acollir-se a les pensions del nivell contributiu.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania 

El reconeixement d'una PNC comporta l'accés a l'assistència mèdica i farmacèutica de la Seguretat Social.

Quina quantitat es cobra?

Per a l'any 2020, el mínim de la pensió és de 98,90€ i el màxim de 395,60€ per 14 mensualitats a l'any. 

Quan es tracta de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 75%, i que necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, com ara vestir-se, menjar, etc., s'incrementarà la pensió en un 50% sobre la quantia màxima.

Un cop reconegut el dret a la Pensió No Contributiva, queda a obligat a comunicar qualsevol variació de les seves circumstàncies de residencia, recursos econòmics, etc.

Les persones beneficaries de una pensió no contributiva estan obligades a presentar, dins del primer trimestre de cada any la declaració individual de pensionista on han de fer constar els ingressos obtinguts l’any anterior per la persona beneficiària i la seva unitat econòmica de convivència.

Qui el pot demanar?

Les persones amb nacionalitat Espanyola, dels països de la Unió Europea, i aquells nacionals d'altres països que estiguin equiparats per la llei, residents al territori de l'Estat espanyol, que no disposin d’ingressos iguals o superiors a l’import anual de la pensió no contributiva i que  reuneixin els requisits establerts segons el tipus de pensió (jubilació o invalidesa), segons es detalla: 

JUBILACIÓ: 

  • Tenir 65 anys complerts o més en la data de sol·licitud de la pensió. 
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys entre l'edat de 16 anys i la data de sol·licitud de la pensió, 2 anys dels quals hauran de ser seguits i immediats a la data de la sol·licitud. 
  • No superar el nivell de recursos establerts 

INVALIDESA: 

  • Tenir entre 18 anys complerts i menys de 65 anys. 
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, 2 dels quals hauran de ser immediats a la data de sol·licitud. 
  • Estar afectat per una disminució o per una malaltia crònica en grau igual o superior al 65%. 
  • No superar el nivell de recursos establerts

Quan es dóna resposta?

90 dies des de l'entrada de la documentació a Generalitat

Sentit del silencia administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o permís de residència del sol·licitant

 Certificat de convivència

 Sol·licitant estranger: certificat emès per l'organisme competent, Ambaixada i/o Consolat del país d'origen a Espanya, on consti si es o no pensionista. En cas afirmatiu haurà de fer constar l'import mensual i nombre de pagaments anual que rep

 Treballador per compte d'altri: Fotocòpia fulls salari de l'any actual

 Treballador autònom: Fotocòpia de la declaració trimestral d'ingressos de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'any actual.

 Situació d'atur: Certificat de l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) on consti l'import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.

 Divorciat/separat: Fotocòpia del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.

 Persona no espanyola: Fotocòpia compulsada del permís de residència actualitzat i certificat emès per la Direcció General de la Policia (Secció d'Estrangeria) justificatiu dels períodes de residència legal en territori espanyol.

 Solters amb fills: Fotocòpia complerta del llibre de família

 Sol·licitud

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

També es pot dirigir a les Oficines d'Afers Socials i FamíliaPresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 11:18