Sol·licitud de duplicat de cèdula d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge 

Puc obtenir un duplicat d’una cèdula caducada? No, només podem obtenir el duplicat d’una cèdula d’habitabilitat mentre sigui vigent.

Qui el pot demanar?

Les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.

Quan es dóna resposta?

3 mesos

Quina documentació es lliura? Duplicat de la cèdula.

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?Canals de tramitació

La documentació a aportar per a sol·licitar el duplicat és el full de sol·licitud normalitzat (model RE-906), que incorpora la declaració responsable que acredita la vinculació del sol·licitant amb l'habitatge en qüestió: propietari, llogater i apoderat o representant.PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2021 16:33