Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pircing

És l’autorització que permet l’exercici de l’activitat de tatuatge, micropigmentació i pircing.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució, atorgant o denegant l’autorització sanitària.

Documentació a aportar:

a) Autorització inicial: 

a.1) Establiments de nova obertura (sense llicència o comunicació prèvia):
(Hauran de presentar la documentació que s’indica en aquest apartat i la del punt a.2)

 • Documentació tècnica: Memòria, plànols de situació i emplaçament, plànols en planta i alçat que representin el que es pretén realitzar, indicant les diferents dependències del local, la maquinària, i també la distribució en planta de portes, comunicacions, etc. a escala 1:50 o 1:100 (segons model) 
 • Declaració responsable del compliment de la normativa d'aplicació (segons model)


a.2) Establiments existents amb llicència o comunicació prèvia (Només hauran d’aportar la documentació indicada en aquest apartat) :

 • Memòria descriptiva de l’activitat i les instal·lacions que inclogui com a mínim les dades del model de memòria annex que correspongui. (segons model) 
 • Plànol de l’establiment, a escala i acotat, incloent la situació de superfícies de treball, equipaments, autoclau, lliteres de treball, punts d’aigua, rentamans... 
 • Fotocòpia del contracte amb l' Empresa Gestió de Residus i full d'alta com a generador de residus. 
 • Fotocòpia de: full del consentiment informat, full del document acreditatiu dels serveis realitzats i full on es registra el control de l'activitat, el producte i el lot utilitzat per a cada usuari. 
 • Document que reculli els procediments de neteja i desinfecció de les instal•lacions així com la freqüència amb què es fan. 
 • Document que reculli els procediments de neteja, desinfecció i esterilització del material. 
 • Document que reculli la descripció de les tècniques de validació dels sistemes d’esterilització, així com la freqüència amb que es fa cada tipus de control (físic, químic i biològic) 
 • Document que reculli el registre dels controls que es faran del procés d'esterilització. 


b) Ampliació o canvi d’instal·lacions o activitat

 • Memòria descriptiva de les noves instal·lacions i/o de l’activitat que inclogui com a mínim les dades del model de memòria annex. Si s’han produït canvis en les instal·lacions, croquis o plànol de l’establiment, incloent la situació de superfícies de treball, equipaments, autoclau, lliteres de treball, punts d’aigua, rentamans...

Qui el pot demanar?

El titular de l'activitat

Quan es dóna resposta?

Tres mesos com a màxim. Si no es resol en aquest termini opera el silenci administratiu negatiu.

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'ActivitatsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica.

Preu

El que indiqui les ordenances fiscals

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:58