Sol·licitud d'autorització d'ocupació de la via pública

Sol·licitud per demanar autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires o rètol.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

Quina documentació es lliura? Notificació de la resolució estimant o no la petició d'autorització d'ocupació de la via pública

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació a aportar:

a) Terrasses i vetlladors:

 • Plànol de situació del local
 • Plànol de planta i alçat del vetllador o terrassa i de la seva zona d’influència, a escala preferentment 1:50 o 1:100. En el plànol s’haurà de dibuixar el següent:
  • Superfície de la zona prevista d’ocupar i de la zona d’accés.
  • La implantació prevista per la terrassa i dels elements que sigui previst instal·lar: taules, cadires, jardineres, para-sols, paravents, estufes, tancaments,
  • Conjunt de mobiliari urbà i els altres elements (escocells, bancs, etc.) existents en la zona d’influència de la terrassa.
  • Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local.
  • Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges propers.
  • Altres elements d’interès
  •  Fotografia de l’espai a ocupar.
 • Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, para-sols, etc., detallant materials, textures i colors a emprar, en el seu cas.
 • En les terrasses o vetlladors amb estufes s’haurà d’aportar el certificat d’homologació de l’estufa.
 • En les terrasses o vetlladors amb instal·lació elèctrica, caldrà presentar un certificat elèctric conforme la instal·lació s’ha realitzat per part d’una empresa instal·ladora autoritzada i s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

b) Rètol banderola o pissarra o tauler anunciador:

 •  Plànol de situació del local
 • Plànol de les mides del rètol o pissarra i de la ubicació prevista

Qui el pot demanar?

El titular de l'establiment.

Quan es dóna resposta?

Quinze dies com a màxim

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web el model de sol·licitud signat i la documentació que s'indica en l'apartat de tramitació presencial.

Preu

Segons les Ordenances Fiscals vigents

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 10:16