Reconeixement i revisió del grau de discapacitat

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

 

Qui el pot demanar?

Les persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades

Els pensionistes de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, tindran a tots els efectes un grau de discapacitat igual al 33 % i per tant, rebran la resolució d’acreditació i la targeta acreditativa de la condició de persones amb discapacitat. En el cas de considerar que la discapacitat pot ser superior a aquest grau s'haurà de realitzar la sol·licitud de reconeixement normalitzada.

Quan es dóna resposta?

El termini per notificar la resolució es de tres mesos.

Quina documentació es lliura? Sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat.

Juntament amb la resolució de reconeixement de grau de discapacitat, s'emetrà d'ofici la Targeta Acreditativa de la discapacitat. En cas que no hagueu informat del DNI/NIF/NIE, no es podrà expedir d'ofici la targeta ja que es tracta d'un requisit indispensable.

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Documentació necessària?

 Còpia del NIE, si escau

 Certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, carta verda i passaport per a persones estrangeres comunitàries. Per a persones no comunitàries Targeta de Resident (TIE)

 Còpia de l'informe mèdic i/o psicològic actualitzats que avalin la discapacitat al·legada, si escau.

 Còpia del llibre de família. En cas que el representant sigui el pare o la mare de la persona beneficiària.

 Resolució de INSS reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, si s'escau

 Resolució Ministeri Economia i Hisenda o bé del Ministeri de Defensa reconeixent la condició de pensionista per jubilació o retir per incapacitat, si s'escau

 Resolució de la discapacitat emesa per una altra comunitat autònoma

 Sol·licitud

Quan es pot demanar?

El grau de la discapacitat es pot sol·licitar en qualsevol moment. La revisió del grau de la discapacitat, no es podrà revisar fins que, almenys, hagi transcorregut un termini mínim de dos anys des de la data en què es va dictar resolució, excepte en els casos en què s'acrediti suficientment error de diagnòstic o s'hagin produït canvis substancials en les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement de grau, en aquest cas no serà necessari exhaurir el termini mínim.


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:17