Recaptació: pagament de tributs i preus públics

Pagament d'impostos, taxes i preus públics

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

Qui el pot demanar?

Els subjectes passius dels impostos, taxes i preus públics en el període que fixa el calendari fiscal.

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Quina documentació es lliura? Rebut amb el justificant de pagament.


Canals de tramitació

A les entitats col·laboradores que consten al document cobratori.
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Els tributs recaptats per l'ORGT són els que fan referència als padrons fiscals (IBI, impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per la gestió de residus, taxa de clavegueram, taxa per les entrades de vehicles, taxa per la conservació de cementiri, ...).
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Els preus públics i tributs recaptats per l'Ajuntament són els que fan referència a les autoliquidacions per obres, obertures de negocis, ocupacions de la via pública, casal d'estiu, abonaments i cursets de la piscina de l'avinguda Tarragona, etc.

Preu

El que s'indica a l'avís de pagament.

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 13:04