Plusvàlua (Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

L'IIVTNU és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny.

Òrgan administratiu responsable: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

Aquest impost s'ha de satisfer cada vegada que hi ha una transmissió de la titularitat d'una finca urbana ( o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compra-venda, donació, herència, tec...).

Qui el pot demanar?

El text refòs de la llei 39/88 estableix com a subjecte passiu de l'Impost : 

  • En les transmissions oneroses ( compra-venda, permuta, aportació a societat...), el transmissor. 
  • En les transmissions lucratives ( donació, herència,...), l'adquirent. 
  • Si el transmitent és una persona física no resident a Espanya, l'adquirent serà l'obligat al pagament. 

Quan es pot sol·licitar?

Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió: 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils 

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu 

Quan es dóna resposta?

Immediat

Quina documentació es lliura? Còpia de la declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Documentació necessària?

 Còpia de l'escriptura objecte de la transmissió

 DNI de la persona/es obligat/s al pagament

 Autorització de representació del subjecte passiu, si fos el cas

 Certificat de convivència històric, en cas d'acceptacions d'herència de l'habitatge habitual.Canals de tramitació

Aquest tràmit l'heu de realitzar a l'oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Cal que demaneu cita prèvia al web orgt.cat/cites o al telèfon 932029802.PresencialmentOrganisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Càlcul de l'Impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Preu

Segons l'Ordenança fiscal número 5 de l´Impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-11-2021 13:51