Pagament de multes per infracció a l'Ordenança Municipal de Civisme

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

Un cop realitzat el pagament voluntari de la multa dins el termini de quinze dies comptats des de l'endemà de la notificació, es tindrà per conclòs el procediment sancionador amb les següents conseqüències:

a)     La reducció del 30 per cent de l'import de la sanció o del 20% en el seu cas.

b)    La renúncia a formular al·legacions. En el cas que fossin formulades es tindran per no presentades.

c)   La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faci el pagament, sent recurrible la sanció davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

Quan es pot sol·licitar?

En els terminis fixats a la notificació del decret d’incoació:

  • Les infraccions lleus:
    • Tenen un 30% de bonificació en el decret d’incoació.
    • Tenen un 20% de bonificació a la proposta de resolució.
  • Les infraccions greus i molt greus:
    • Tenen una bonificació del 20% tant en el decret d’incoació com a la proposta de resolució.

Un cop la sanció hagi estat imposada no existeix cap tipus de bonificació.

Com es pot sol·licitar?

Via voluntària:

  • Mitjançant ingrés bancari al número de compte IBAN: ES22 2100 3115 5122 0000 1073 en el que haurà d’indicar el número d’expedient (Q210...), el DNI i el nom i cognoms de la persona denunciada.  S’haurà d’enviar el justificant de pagament amb la instància genèrica.

Via executiva: a les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Qui el pot demanar?

Les persones que vulguin abonar l'import d'una sanció per infraccions a l'Ordenança Municipal de Civisme


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)Organisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
VIA EXECUTIVA: a les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Preu

El tràmit és gratuït.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:42