Llicència d'obres menors: quant hauré de pagar?

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

L’import a pagar per a l’atorgament d’una llicència d’obres menors és la suma dels següents tributs:

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
- Taxa per llicències urbanístiques

El procés per a determinar l’import a pagar és el següent:

1) Càlcul de la base imposable:

Tal com es disposa a l’article 9 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la base imposable de l’autoliquidació prèvia o liquidació provisional a compte que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen, quan el resultat obtingut sigui superior a l’import del pressupost que hagi presentat l’interessat.

En funció del tipus d’obra i de l’ús de l’immoble, descrits a l’annex de l’ordenança fiscal de l’ICIO, cal multiplicar la superfície afectada per l’obra per:

  • Mòdul bàsic COAC (Mb COAC)
  • Coeficient tipològic (Ct)
  • Coeficient d’ús (Cu)

El resultat de fer aquesta operació serà la BASE IMPOSABLE que utilitzarem per al càlcul dels tributs abans esmentats:

               Base Imposable = superfície x Mb COAC x Ct x Cu

2) Càlcul de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a pagar:

L’ordenança fiscal d’aquest impost fixa com a tipus impositiu un 4% de la base imposable calculada al punt anterior.

3) Càlcul de la taxa per llicències urbanístiques:

L’ordenança fiscal que regula aquesta taxa, fixa com a import a pagar el resultant del següent quadre, en funció de la base imposable determinada al punt 1:

EXEMPLE:

L’import a pagar per una llicència d’obres menors per a fer una obra consistent en la rehabilitació i condicionament d’una cuina de 8 m2, amb un pressupost de 4.000 €, serà de:

 

Mòdul Bàsic del COAC: 641 €/m2

Superfície declarada: 8 m2

Coeficient Tipològic: 0,50 (reformes que no afecten elements estructurals)

Coeficient d’Ús: 1,60 (habitatge unifamiliar)

 

1) Base imposable: 641,00 € x 8 m2 x 0,50 x 1,60 = 4.102,40 € (com que el resultat és més elevat que el pressupost aportat, es considera que la base imposable és la calculada amb els mòduls)

2) ICIO: 4.102,40 € x 4% = 164,10  €

3) Taxa llicències urbanístiques = 64,50 €

TOTAL (2+3) = 164,10 + 64,50 = 228,60€

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Quina documentació es lliura? Sol·licitud normalitzada de llicència o comunicació prèvia d'obres menors


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-01-2024 14:14