Llicència d'obres majors: quant hauré de pagar?

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

 

L’import a pagar per a l’atorgament d’una llicència d’obres majors és la suma dels següents tributs:

  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
  • Taxa per llicències urbanístiques 

El procés per a determinar l’import a pagar és el següent:

1) Càlcul de la base imposable:

La base imposable està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. En el moment de sol·licitar la llicència d’obres majors s’utilitzarà com a base imposable el pressupost visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit  preceptiu.  Quan el visat no constitueixi un requisit preceptiu dita base es determinarà en funció dels mòduls descrits a l’annex de l’ordenança fiscal de l’ICIO.

Aquesta quota tindrà caràcter d’ingrés a compte. Un cop finalitzada l’obra, hauran de presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la finalització de l’obra, declaració del cost real i efectiu d’aquesta i ingressar la diferència de la quota de l’ICIO, si fos el cas.

2) Càlcul de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a pagar:

L’ordenança fiscal d’aquest impost fixa com a tipus impositiu un 4% de la base imposable calculada al punt anterior.

3) Càlcul de la taxa per llicències urbanístiques:

L’ordenança fiscal que regula aquesta taxa, fixa com a import a pagar el resultant del següent quadre, en funció de la base imposable determinada al punt 1:

Quan es dóna resposta?

Immediat

Quina documentació es lliura? Sol·licitud normalitzada de llicència d'obres majors


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-01-2024 14:14