Llicència d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Òrgan administratiu responsable: Junta de Govern Local

Se sotmeten a aquest règim els establiments no inclosos en els annexos de I i II de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i en els que es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten  a llicència.

Qualsevol referència a l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública, i a l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, s'ha de considerar com no aplicable, atès que aquestes ordenances no han estat aprovades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Documentació necessària?

 Sol·licitud Llicència establiments fixos i activitats recreatives ordinàries. Aquest formulari s'haurà d'omplir només en el cas que el titular no presenti la documentació electrònicament.

 Declaració responsable en salut alimentària

 Projecte bàsic signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

 Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca. En cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.En cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.En cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.En cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental

 Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada

 Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi.

 Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial reguladora

 Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acredita que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

 Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de

 Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la

 Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escauCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-03-2022 17:37