Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades, amb excepció dels càmpings i àrees d’acollida d’autocaravanes que es tramiten a través d'un formulari específic.

Òrgan administratiu responsable: Junta de Govern Local

Més informació aquí.

Documentació necessària?

 Sol·licitud Llicència ambiental (II LPCA). Aquest formulari s'haurà d'omplir només en el cas que el titular no presenti la documentació electrònicament.

 Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent.

 Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.Presentar en cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.Presentar en cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.Presentar en cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.Presentar en cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'establPresentar en cas que l'interessat no hagi sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental.

 Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.

 Estudi d'impacte ambiental, si és necessari.

 Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada

 El sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació (És volunt

 Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable.

 Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, si és el cas.

 Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

 Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-03-2022 17:34