Informe d'arrelament social

L’informe d’arrelament social és un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Es pot sol·licitar un cop el Servei d’Acollida acrediti que es te tota la documentació i es compleixen tots els requisits per a fer-ho.

Quan caduca aquest informe?

Als 3 mesos

Qui el pot demanar?

  • Persones estrangeres no comunitàries
  • Ser major d’edat (o major de 16 ans amb autorització del representant legal)
  • Trobar-se en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons de protecció internacional.

Quan es dóna resposta?

En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania s'haurà d'emetre l'informe definitiu favorable o desfavorable per part de la Generalitat.

Quina documentació es lliura? Sol·licitud d'informe d'arrelament social

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Còpia complerta del passaport en vigor.

 Justificant del pagament de la taxa.

 Còpia de la documentació acreditativa del temps de permanència de l'interessat en el seu domicili habitual, dels mitjans econòmics dels que disposi, dels vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol i dels esforços d'integració a través

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

L'informe d'arrelament social té un cost de: Informe municipal: 39,10 euros.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 09:59