Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: Liquidació definitiva

Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament declaració del cost real i efectiu d'aquelles, així com els documents que considerin oportuns, a efectes d'acreditar l'expressat cost.

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu defecte, la que consti en el certificat final d¡obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d¡obres.

En base a la declaració a què es refereix l'apartat anterior o d'ofici, si s'escau, l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s'ordenarà la devolució en el termini previst a l'article 31 de la Llei general tributària.

Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà d'abonar-lo en els terminis establerts a l'article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que se n'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària

Quan es dóna resposta?

30 dies

Documentació necessària?

 Autoliquidació Model 600 presentada per l'obligat tributari a la Delegació de la Direcció General de Tributs o Oficina Liquidadora de la Generalitat de Catalunya per l'Impost sobre actes jurídics documentats, en inscriure la declaració d'obra nova al

 Pòlissa completa de l'assegurança decennal subscrita, en compliment del que disposa l'art. 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

 Acreditació documental de les despeses que, havent estat declarades en el model 600 com a valor real de cost de l'obra o havent estat incloses en l'import total assegurat, no formen part del cost d'execució material.

 Certificació a origen de les obres emesa pel contractista, o certificació final del facultatiu director de les obres on consti el cost final de l'obra.

 Acta de recepció de l'obra.

 Qualsevol altre document que considereu adient per a acreditar el cost real i efectiu de l'obra.Canals de tramitació

PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:11