Impost sobre Béns Immobles (IBI): Bonificacions per a famílies nombroses

El Ple de l'Ajuntament va aprovar en sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2008, la bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a titulars de famílies nombroses. Els beneficiaris d'aquesta mesura gaudiran d'una rebaixa del 80% de la quota íntegra de l'impost amb un límit màxim de 162,20 euros.

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

Els requisits per a poder gaudir d'aquesta bonificació són els següents:

  • Els subjectes passius de l'IBI que ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data del meritament de l'impost. 
  • El rebut de l'IBI objecte de bonificació serà el de l'immoble que constitueixi l'habitatge habitual, que és aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants, i que constitueixi la residència habitual de tots els membres de la unitat familiar (acreditable mitjançant certificat de convivència).

Quan es pot sol·licitar?

Aquesta bonificació serà concedida d'ofici sempre i quan la Generalitat de Catalunya faciliti les dades dels titulars de família nombrosa a l'Ajuntament de Malgrat de Mar i es compleixi amb la resta de requisits per a concedir la bonificació

Sentit del silenci administratiu?

Desestimatori

Quan es dóna resposta?

30 dies

Documentació necessària?Canals de tramitació

Els beneficiaris de les bonificacions hauran d'omplir un imprès de sol·licitud i aportar la documentació necessària. En el document adjunt, podreu trobar aquest formulari de petició i també informació de la documentació que cal presentar.PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de tramitació presencial.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:09