Impost Activitats Econòmiques : Alta de l'impost

L'IAE és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

Òrgan administratiu responsable: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

  • Hi ha prorrateig en les baixes ? Sí, les quotes a satisfer variaran proporcionalment al número de trimestres que faltin per finalitzar l'any. Així, una baixa dins del 1r. trimestre, satisfarà el 25% de la quota. Una baixa dins del 2n. trimestre, satisfarà el 50% de la quota. Una baixa dins del 3r. trimestre satisfarà el 75% de la quota i una baixa dins del 4t. trimestre, satisfarà el 100% de la quota. Si en el rebut satisfet (durant el període de cobrament de l'Impost) per una activitat donada de baixa, no es contempla el prorrateig esmentat, cal aportar l'imprès de la declaració de baixa presentada a l'Organisme de Gestió Tributària, per tal que procedeixi a l'oportuna regularització.
  • Qui ha de satisfer la taxa sobre Escombraries Empresarials i quan s'ha de pagar? Han de satisfer la Taxa d'escombraries empresarials, totes aquelles persones físiques o jurídiques que satisfan l'IAE i que ocupen un pis o local situat en una via inclosa dins el sector de recollida d'escombraries. L'import a satisfer és en funció de l'activitat que es desenvolupi, d'acord amb les ordenances fiscals. Per a les altes i baixes, es segueix el mateix sistema de prorrateig trimestral que en l'IAE

Quan es pot sol·licitar?

Abans d'iniciar l'activitat

Quina documentació es lliura?

Còpia segellada de la declaració presentada

Qui el pot demanar?

Totes aquelles persones (físiques o jurídiques) que exerceixin una activitat empresarial, professional o artística, independentment de si s'exerceix o no en local determinat. No hauran de pagar-lo, les persones físiques ni les entitats amb una xifra neta de negocis inferior a 1.000.000,00 d'euros.

Tot i així, estan OBLIGATS a presentar declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'obligats tributaris, entre d'altres, les persones o entitats que desenvolupin o vagin a desenvolupar en territori espanyol activitats empresarials o professionals.

Quan es dóna resposta?

Immediat

Documentació necessària?

 Declaració d'alta que podreu trobar a la pàgina de AEAT

 NIF del titular

 NIF del representant (si és el cas)

 Per les altes de Societats Civils Privades (SCP), caldrà aportar fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'SCP

 Rebut de l'Impost sobre Béns Immobles del local on s'exercirà l'activitatCanals de tramitació

Aquesta declaració haureu de fer-la a través de l'imprès del model 036.
L'haureu de presentar a l'Administració o, en el seu defecte, Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal del titular de la declaració en el moment de la seva presentació.PresencialmentOrganisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Aquesta declaració haureu de fer-la a través de l'imprès del model 036. Si disposeu de signatura electrònica, podeu presentar-la a través de la pàgina d'AEAT Per sol·licitar el certificat de signatura electrònica i poder realitzar tràmits per l'oficina virtual de l'Agència Tributària ho podeu fer a la pàgina de FNMT- RCM.

Preu

Segons l'ordenança fiscal número 2 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 13:00