Convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la sol·licitud de subvencions en les següents matèries: Solidaritat, Gent Gran, Joventut i Igualtat

L’objecte d’aquest tràmit és poder sol·licitar subvencions en les matèries de Solidaritat, Gent Gran, Joventut i Igualtat durant l’exercici 2022.

Documentació a aportar

En totes les matèries:

 1. Sol·licitud degudament emplenada segons model normalitzat.
 2. Full de tercers normalitzat on consti el compte corrent on ingressar la subvenció.
 3. Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament amb l’administració pública.

A més, en matèria de Solidaritat:

 1. Memòria on consti:
  1. Dades de l’entitat sol·licitant.
  2. Dades del projecte o acció, cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes.
  3. Antecedents, context i justificació del projecte.
  4. Objectius i resultats esperats, activitats, metodologia utilitzada i cronograma.
  5. Persones destinatàries i grau de participació.
  6. Pressupost total amb desglossament.
  7. Quantia de l’ajut que se sol·licita i detall de les actuacions que es finançaran amb la subvenció.
  8. Activitats de sensibilització a Malgrat de Mar i previsió de continuïtat del projecte.
 2. Annexos:

Declaració del president/a:

 1. Acord de sol·licitud de subvenció per a projectes de solidaritat i cooperació a l’Ajuntament.
 2. Designació de la persona autoritzada per formalitzar la sol·licitud de subvenció.
 3. Sol·licitud de pagament per avançat i acceptació de les bases.
 4. Document de consentiment per a què l’Ajuntament de Malgrat de Mar pugui comprovar per mitjans electrònics el compliment per part del sol·licitant de les seves obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.

A més, en matèria de Joventut, Gent Gran i Igualtat:

Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin necessària per acreditar els criteris de valoració.

Qui el pot demanar?

Les entitats legalment constituïdes i que formin part del registre d'entitats municipal de Malgrat de Mar en cadascun dels corresponents àmbits de competència.
En tots els casos hauran de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, en virtut del qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

Els terminis per presentar sol·licitud són per a totes les matèries de l'Àrea de Qualitat de Vida del 8 d'agost al 9 de setembre de 2022.


Canals de tramitació

PresencialmentCentre Cívic MalgratCarrer del Segre, 108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)Oficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-08-2022 08:17