Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments no inclosos en els annexos de I i II de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i en els que es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten  a llicència.

Qualsevol referència a l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública, i a l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, s'ha de considerar com no aplicable, atès que aquestes ordenances no han estat aprovades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

La comunicació ha d'estar signada pel titular de l'activitat. En el cas que el titular sigui una persona jurídica, la comunicació l'haurà de presentar el representant legal amb poders suficients. 
La persona tècnica redactora del projecte o persona autoritzada pot presentar la comunicació però aquesta sempre ha d'estar signada per la persona titular.

Documentació necessària?

 Sol·licitud Cp establiments fixos d'espectacls públics i activitats recreatives ordinàries. Aquest formulari s'haurà d'omplir només en el cas que el titular no presenti la documentació electrònicament

 Declaració responsable en salut alimentària

 Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambient

 Certificació ambiental específica relativa a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l'exterior en horari nocturn o d'altres afectacions ambiental que concorrin en activitats.

 Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi.

 Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

 Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i p

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

 Si l'activitat s'emplaça en un espai natural protegit, declaració d'impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d'impacte ambiental favorable o la indicació de la seva

 Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.

 Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

 Còpia del rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-12-2023 14:43