Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Per les activitats incloses en la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica és obligatòria la presentació electrònica de la documentació. 

Les activitats incloses en la Llei 18/2020, es poden consultar en l’annex de la llei  AQUÍ 

El document de la sol·licitud CP, s’haurà d’omplir només en el cas que el titular sigui una persona física que presenti la documentació en el registre d’entrada presencial per una activitat inclosa en la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (per exemple, discoteques, bars musicals, etc). Les activitats incloses en aquesta llei es poden consultar AQUÍ.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

La comunicació ha d'estar signada pel titular de l'activitat. En el cas que el titular sigui una persona jurídica, la comunicació l'haurà de presentar el representant legal amb poders suficients. 
La persona tècnica redactora del projecte o persona autoritzada pot presentar la comunicació però aquesta sempre ha d'estar signada per la persona titular.

Documentació necessària?

 Sol·licitud Cp modificació no substancial establiment-espectalce-activitat recreativa

 Declaració responsable en salut alimentària

 Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambient

 Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

 Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis emès per una entitat col·laboradora de l'Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d'activitats, instal·lacio

 Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i p

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

 Còpia del rebut vigent de l'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic quan aquest no sigui municipal.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-12-2023 14:42