Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici. Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

La comunicació ha d'estar signada pel titular de l'activitat. En el cas que el titular sigui una persona jurídica, la comunicació l'haurà de presentar el representant legal amb poders suficients. 
La persona tècnica redactora del projecte o persona autoritzada pot presentar la comunicació però aquesta sempre ha d'estar signada per la persona titular.

Documentació necessària?

 Comunicació prèvia ambiental municipal. Aquest formulari s'haurà d'omplir només en el cas que el titular no presenti la documentació electrònicament.

 Declaració responsable en salut alimentària

 Projecte bàsic i/o memòria ambiental

 Certificació general tècnica acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel personal tècni

 Certificacions ambientals específiques favorables establertes per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes cert

 Informe i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, en el cas d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010

 Declaració d'impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d'impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau

 Pla de dejeccions ramaderes, amb el conseqüent informe favorable pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011

 Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s'ha presentat amb la llicència o comunicació d'obres

 Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'emparaCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-12-2023 14:42