Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Posar en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses en l’Annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. També s’utilitzarà aquest document per les modificacions introduïdes a l’activitat.

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat  la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat.

Exemples d’activitats subjectes a aquesta comunicació:

  • Comerç al detall, elaboració i provisió de menjars preparats (sense consumició en l’establiment), acadèmies, centres mèdics i odontològics, gimnasos, reparació d’ordinadors i electrodomèstics, bugaderies no industrials, perruqueries i centres d’estètica, si la superfície construïda és superior a 120 m2.
  • Oficines i despatxos de més de 500 m2
  • Magatzems
  • Bars i restaurants amb una superfície fins a 500 m2 i aforament fins a 500 persones.

Llei de facilitació de l’activitat econòmica

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu aquí.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

La comunicació ha d'estar signada pel titular de l'activitat. En el cas que el titular sigui una persona jurídica, la comunicació l'haurà de presentar el representant legal amb poders suficients. 
La persona tècnica redactora del projecte o persona autoritzada pot presentar la comunicació però aquesta sempre ha d'estar signada per la persona titular.

Documentació necessària?

 Comunicació

 Declaració responsable en salut alimentària si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 19/2011

 Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

 Certificat tècnic signat per un tècnic competent

 Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

 Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

 Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.

 Document d'autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona: Només s'ha de presentar aquest document en el cas que la documentació la presenti una persona diferent del titular de l'activitat.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-12-2023 14:41