Al·legacions o recursos contra denúncies per infraccions a la normativa de trànsit

Presentació d’escrits d’al·legacions contra les denúncies de trànsit o recursos contra les sancions imposades, per no estar d’acord amb els fets denunciats.

També pot obtenir:

  1. Un rebut per fer el pagament de la multa.
  2. Identificar el conductor del vehicle en el moment de la infracció.
  3. Demanar fotografia d’una multa de trànsit.
  4. Consultar les multes que té pagades.
  5. Consultar les multes que té pendents de pagament.
  6. Així com, altres tràmits que poden ser del seu interès.

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

S’ha de tenir en compte que:

  • Quan es presenta un escrit d’al·legacions es perd el dret a la bonificació de la denúncia.
  • Quan la denúncia ha estat abonada s’acaba el procediment i finalitza la via administrativa, i per tant, no es podran formular al•legacions. En cas que es presentin al·legacions aquestes es consideraran com a no presentades.

Quan es pot sol·licitar?

Les al·legacions es podran presentar en el termini de 20 dies naturals a partir de la recepció de la notificació.

Es considerarà que la persona infractora ha estat notificada, amb el lliurament de la butlleta, quan la persona sigui identificada en el moment de la infracció.

Es podrà presentar recurs dins el termini que s'indiqui a la notificació o a la normativa aplicable.

Quina documentació es lliura?

L’interessat serà notificat amb la resolució de les al•legacions i/o recurs.

Podeu presentar el recurs a:

  • Les Oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o amb certificat digital al web https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Home/Tramits
  • Als òrgans de les Administracions Públiques tal com disposa l'article 16.4. de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Qui el pot demanar?

La persona denunciada.

Les denúncies que no es puguin lliurar a l'acte al conductor es notificaran posteriorment al titular del vehicle, entenent que aquest passa a ser el denunciat, i que per tant es troba legitimat per presentar al·legacions i/o recursos.

Si el titular del vehicle no és el conductor en el moment de la infracció, està obligat a comunicar la identitat de la persona infractora en el termini de 20 dies naturals. L'incompliment d'aquesta obligació, sense causa justificada, serà sancionada com a falta molt greu, amb multa de fins al triple de la prevista per a la infracció originària.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a resoldre les al·legacions és de tres mesos.

Si en el termini indicat, no s'ha resolt les al·legacions, actuarà el silenci administratiu, que en aquest cas és negatiu, és a dir, que si no es rep resposta en tres mesos, s'entén que les al·legacions són desestimades i el procediment segueix el seu tràmit normal.

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 S'aconsella adjuntar una còpia de la butlleta de denúncia o de la notificació rebuda, si no es disposa d'aqueta cal indicar la matrícula del vehicle sancionat

 Si qui presenta les al·legacions o recurs és una persona jurídica, ha d'aportar l'escriptura d'atorgament de poders (autorització de representació)Canals de tramitació

Al ORGT amb cita prèviaPresencialmentOrganisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2022 11:00