Subvencions per arranjaments dels habitatges adscrits a la borsa de lloguer social de Malgrat de Mar

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge

La mesura de subvenció per als habitatges ja adscrits o que s’incorporin a la Borsa, consisteix en l’atorgament als propietaris d’una subvenció de la quantitat màxima de 1.000 euros en concepte d’actuacions efectuades en l’habitatge tendents a la millora de l’habitabilitat, l’eficiència energètica o l’estat de conservació de l’habitatge destinat al lloguer social.

Amb aquesta mesura s’espera, a més de facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant el foment del lloguer social, la millora de l’estat del parc d’habitatge de Malgrat de Mar i la promoció de l’activitat dels industrials dedicats a la rehabilitació d’habitatges.

Qui el pot demanar?

Aquest ajut està destinat a aquelles persones físiques o jurídiques, propietàries d'un habitatge de lloguer de residència habitual, amb contracte vigent en la data de sol·licitud mitjançant la Borsa de Mediació.

Poden optar a les subvencions establertes en aquestes bases les persones físiques o jurídiques, propietàries d'habitatges que compleixin les condicions i requisits establerts en aquestes bases.

Per poder optar a les subvencions s'hauran de complir els requisits següents:

- Ser propietari d'un habitatge adscrit a la Borsa, amb contracte de lloguer vigent en la data de sol·licitud.
- No haver rebut subvenció per part de l'Ajuntament de Malgrat de Mar pel mateix concepte en la mateixa anualitat.
- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agencia Tributaria, l'Agència Tributària de Catalunya, la Seguretat Social i l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
- Si l'habitatge no està encara adscrit a la Borsa amb contracte de lloguer vigent, que se signi el contracte de lloguer per una durada no inferior a cinc anys abans del 30 de novembre de l'any en curs.
- En tot cas caldrà justificar la despesa abans del 30 de novembre de l'any en curs mitjançant factures originals i justificants de pagament.

Quan es dóna resposta?

El termini de resolució serà de tres mesos comptadors des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Sentit del silenci administratiu: Negatiu

Documentació necessària?

 Sol·licitud degudament emplenada

 Factures originals de les millores realitzades i justificants de pagament

 Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, mitjançant model normalitzat.

 Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agencia Tributaria, l'Agència Tributària de Catalunya, la Seguretat Social i l'Ajuntament de Malgrat de Mar

Quan es pot demanar?

El termini per a la presentació s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria i restarà obert durant trenta dies naturals.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-09-2023 12:19