Recaptació : Fraccionament d'impostos i tributs

Sol·licitud de fraccionament del pagament dels impostos, les taxes i els preus públics.

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

No es poden fraccionar els deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva de l'any en curs, ni els deutes que siguin inferiors a 300,00€.

Com a norma general el deute es fracciona en 10 terminis com a màxim i amb quotes mínimes de 60,00€. En el cas d'ajornaments, el termini màxim del mateix no excedirà de l'any.

No s'exigirà garantia quan l'import dels deutes l'ajornament o fraccioinament dels quals se sol·licita sigui inferior a 3.000,00€.

Les quantitats ajornades o fraccionades s'ha de pagar amb l'interès de demora, tal com especifica la Llei General Tributària.

Documentació a aportar:

  • Sol·licitud d'ajornament o fraccionament

 a) Persones físiques (només en cas que l’interessat no autoritzi a l’Ajuntament a realitzar automàticament les consultes necessàries per a resoldre l’expedient):

  • Full de salari, pensió atur, de tots els membres de la unitat familiar.
  • Fotocòpia de la última declaració de renda i patrimoni, si fos el cas.


 b) Empresari individual o professional:

  • Fotocòpia de les quatre darreres declaracions trimestral d'IRPF o declaració de renda. 

c) Persona Jurídica:

  • Fotocòpia dels tres darrers pagaments fraccionats de l'Impost de Societats o Declaració anual.
  • Fotocòpia de DNI del representat legal de la societat.
  • Fotocòpia de l'escriptura de poders del representant legal de la societat o escriptura on consti com administrador.
  • Balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria anual i informe d'auditoria, de l'últim exercici tancat.
  • Últim Balanç de comprovació de sumes i saldos.
  • Els següents ratis referits a l'últim balanç: 

 Rati de garantía= Actiu Real / Exigible Real

 Solvència corrent= Actiu circulant / Passiu circulant

 Solvència a llarg termini = Actiu fix / Exigible llarg termini

 Tresoreria = (Disponible + Realitzable a llarg termini) / Exigible a llarg termini

Qui el pot demanar?

Les persones o societats mercantils que: són titulars d'impostos, taxes o preus públics o poden justificar degudament les dificultats que tenen per fer el pagament en el moment i la forma habitual.

Quan es dóna resposta?

15 dies

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Quina documentació es lliura? Còpia de la sol·licitud. Posteriorment s'enviarà la resolució de la sol·licitud concedint o denegant el fraccionament.

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de documentació a aportar.

Preu

L'interès de demora

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:14