Subvencions per al pagament de l'IBI per als propietaris d'habitatges llogats a través de la Borsa de mediació social

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge

L’objecte d’aquestes bases és el de regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions sobre l’impost de béns immobles d’aquells habitatges llogats a través de la Borsa de Mediació pel Lloguer Social que gestiona l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

On s'ha d'adreçar el ciutadà a fer la gestió

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre de l’Oficina d’Habitatge de Malgrat de Mar. (Amb Cita prèvia trucant al 93.761.98.13)

Qui el pot demanar?

Poden demanar la subvenció els propietaris d'habitatges adscrits a la borsa d'habitatge social gestionada per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, sempre que siguin persones físiques o jurídiques i que compleixin les condicions i requisits
establerts a aquestes bases. En tots els casos hauran de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, en virtut del qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Sentit del silenci administratiu: Negatiu

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament amb l'administració pública

 Full de tercers normalitzat on consti el compte corrent on ingressar la subvenció

Quan es pot demanar?

El termini per a la presentació s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria i restarà obert durant trenta dies naturals.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-09-2023 12:20