Acció Social

Amb la LLei 12/2007 de l’11 d’octubre de Serveis Socials, aquests s’obren al conjunt de tota la ciutadania.

La llei estableix com a finalitat dels SSSS:

 

1. Assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

2. Són necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i al suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col•lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona.

3. Els serveis socials s’adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.

Els SSSS de l’Ajuntament són Serveis Socials Bàsics i, per tant, són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

 

Les seves funcions són:

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària.
b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal.
e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal quan correspongui.
f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socio-educatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
j) Prestar serveis d’intervenció socio-educativa no residencial per a infants i adolescents.
k) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial.
1) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
m) Gestionar prestacions d’urgència social.
n) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més vulnerables.
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

La cartera de Serveis Socials  (2008-2009) marca que les àrees bàsiques han de tenir una dotació de 3 diplomats en TS i 2 diplomats  en ES per cada quinze mil habitants.
Actualment l’EBAS (Equip Bàsic d’Atenció Social) de l’Ajuntament de Malgrat de Mar el composen 3 Treballadores Socials, un educador i una educadora i una treballadora familiar municipal.

Plans i actuacions

Projectes i Activitats

Els SS SS de l’Ajuntament de Malgrat de Mar es regeixen  des d’el 2010 per un Reglament Intern que regula e règim jurídic i de prestació dels serveis socials, incloent-hi la determinació dels drets i les obligacions de les persones usuàries dels dits serveis, entre els quals es troba el Servei d’Atenció Domiciliària ( cura de la persona i cura de la llar, neteja de la llar i teleassistència ).

Reglament de Serveis Socials

Altres projecte, protocols i serveis:

 • Protocol de violència de gènere
 • Pla d’absentisme escolar
 • Circuit de prevenció de les mutilacions genitals femenines
 • Projecte d’atenció a menors que fan consum de drogues
 • Participació en l’estudi dels Cercles de  Comparació Intermunicipals en SS SS.
 • Servei d’Assessorament jurídic per a dones 
 • Servei d’Assessorament psicològic per a dones
 • Servei d’Assessorament jurídic per a persones immigrants
 • Activitats locals en l’àmbit de dones
 • Participació al Pla Comarcal de polítiques de dones del Maresme
 • Tallers d’alimentació 
 • Tallers de memòria per a gent gran

 

 

 

Carrer de Can Feliciano, s/n 08380 - Malgrat de Mar

93 761 43 86

Cal demanar hora al telèfon 93 761 43 86

Responsable polític

Informació relacionada