Seguretat ciutadana

Data d'aprovació o darrera modificació: 08/04/2020

AT 16: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE SEGURETAT CIUTADANA

Àmbit del tractament

Seguretat ciutadana

Denominació de l’activitat del tractament

Seguretat ciutadana

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió de la seguretat pública
 • Gestió del Registre d’armes i gestió dels permisos d’armes de competència municipal
 • Actuacions de la grua municipal
 • Gestió i control dels vehicles abandonats
 • Gestió del dipòsit de vehicles i gestió del cobrament de taxes associades
 • Gestió i control dels objectes perduts
 • Recollida d’animals abandonats
 • Custòdia de detinguts
 • Actuacions de mediació
 • Actuacions amb fins policials
 • Assegurar la protecció i seguretat de les persones i béns del municipi. 
 • Prevenció de situacions de risc i el manteniment de l'ordre públic (mitjançant la tramitació de denúncies, atestats, informes tècnics, tramitació de citacions judicials, tramitació de permisos d'armes, el funcionament de les juntes de seguretat i relacions amb altres cossos de seguretat) i el control de la via pública (control i informació d'activitats a la via pública, autoritzacions d'ocupacions de la via pública, tramitació d'expedients de vehicles abandonats o mal estacionats, gestió d'objectes perduts, ordenació del trànsit, gestió de les zones d'aparcament, control d'animals domèstics abandonats, etc.) 
 • Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions
 • Gestió de les intervencions de la policia local
 • Creació d’expedients de les intervencions de la policia local, amb la recollida de les dades de fets, persones i entitats implicades
 • Col·laboració de la policia municipal amb organismes judicials i altres cossos de seguretat pública
 • Enregistrament de trucades i comunicacions amb els ciutadans
 • Gestió i manteniment dels càrrecs i grups operatius en cas d’activació de qualsevol emergència i/o simulacre, mitjançant la creació de llistes dels grups operatius
 • Enviament de missatges i alertes relacionades amb la seguretat pública en el municipi
 • Autoritzacions per a les zones de càrrega i descàrrega
 • Gestió de les activitats de manteniment i gestió de la mobilitat i la circulació a la via pública
 • Gestió de les zones de circulació restringida al municipi
 • Recepció de sol·licituds d’activitats que es realitzen a la via pública
 • Tramitació, expedició i manteniment de les “Targetes de discapacitats”
 • Càmeres de seguretat ciutadana

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Ciutadans
 • Persones objecte d’actuacions policials o relacionades amb elles
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Imatge
 • Veu

Dades de característiques personals:

 • Dades familiars
 • Sexe
 • Estat civil
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat
 • Característiques físiques

Dades de circumstàncies socials:

 • Propietats o possessions
 • Matrícula vehicle
 • Situació familiar
 • Permisos i autoritzacions personals
 • Aficions i estil de vida

Dades relatives a sancions i infraccions administratives:

 • Infraccions administratives
 • Sancions administratives

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

 • Dades bancàries
 • Número de targeta de crèdit
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis
 • Dades tributàries

Dades de categories especials

 • Dades biomètriques (empremta dactilar)
 • Origen racial o ètnic
 • Salut (proves alcoholímetre, lesions, etc..)

Categories de destinataris de comunicacions

 • Jutjats i tribunals
 • Altres Administracions Públiques
 • Forces i Cossos de Seguretat
 • Tercers encarregats del tractament
 • Companyies asseguradores

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-04-2020 09:11