Subjectes obligats a tramitar per internet

D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques són:

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquests col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Així doncs, tots els subjectes el NIF/CIF dels quals comença amb alguna de les següents lletres estan obligats a realitzar els seus tràmits per la seu electrònica, i no seran admeses les presentacions presencials:

Lletra CIF/NIF

Naturalesa jurídica

A

Societats anònimes

B

Societats de responsabilitat limitada

C

Societats col·lectives

D

Societats comanditàries

I

Comunitats de béns

F

Societats cooperatives

G

Associacions i Fundacions

H

Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal

J

Societats civils, amb o sense personalitat jurídica

N

Entitats estrangeres

P

Corporacions Locals

Q

Organismes públics

R

Congregacions i institucions religioses

S

Òrgans de l' Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes

O

Unions Temporals d'Empreses

V

Altres tipus no definits en la resta de claus

W

Establiments permanents d'entitats no residents a Espanya

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-01-2020 15:56