Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

La comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats és el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.

No es pot fer la transmissió d'activitats a les que li és d'aplicació la Llei 11/2009, quan l’activitat sigui objecte d’un expedient sancionador, d'un procediment de mesures provisionals, o de  qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada,  no s'hagi aixecat la mesura provisional, no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats, o no s'hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la comissió de la infracció no afecta el propietari de l'establiment o el titular de la llicència o comunicació prèvia. Tampoc no es poden transmetre les comunicacions, ni les llicències, ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Documentació necessària?

 Sol·licitud canvi de titularitat

 Declaració responsable en salut alimentària

 Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-02-2021 10:28