Informes d'integració social

Informe necessari per a que les persones estrangeres no comunitàries que segueixin reunint els requisits puguin renovar el seu permís de residència.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi). 

Quan caduca aquest informe?

Als 3 mesos

(*) Còpia de la documentació acreditativa de l’esforç d’integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatuaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment del seguiment de programes d’inserció cultural, de coneixements suficients de llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.

Qui el pot demanar?

A la persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

Quan es dóna resposta?

En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania s'haurà d'emetre l'informe definitiu favorable o desfavorable per part de la Generalitat.

En cas de no rebre notificació de l'informe s'ha de trucar al telèfon 012 per informar-se de l'estat de la sol·licitud

Quina documentació es lliura? Sol·licitud d'informe d'integració social

Documentació necessària?

 Còpia complerta del passaport en vigor.

 Justificant del pagament de la taxa.

 Còpia complerta del NIE en vigor

 Còpia de la documentació acreditativa de l'esforç d'integració (*)

 Sol·licitud

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

L'informe d'integració social té un cost de: Taxa municipal: 39,10 €

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 11:14