Entrada de vehicles : Sol·licitud placa de gual permanent

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

Quina documentació es lliura? 

  • Còpia de la sol.licitud
  • Autoliquidació Rebut per efectuar el pagament
  • Notificació de la resolució de la demanda
  • Es lliurarà placa de gual numerada que serà subministrada per l’Ajuntament

Qui el pot demanar?

Els propietaris del garatge o titulars de l'activitat de taller o local comercial que requereixi l'entrada d'un vehicle per a l'exercici de l'activitat.
Les comunitats de propietaris pel cas que es sol·liciti un gual per a un recinte privat on hi hagi diferents propietaris.
Els titulars de les llicències d'obra, promotors o contractistes de les obres pel cas dels guals d'obra.

Quan es dóna resposta?

En cas que la sol·licitud sigui inexacta o li faltin dades l'Ajuntament pot requerir l'interessat perquè la subsani en 10 dies.
En els altres casos, amb caràcter general resolució en 2 mesos. L'Ajuntament fa arribar la documentació per correu al sol·licitant.
Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Documentació necessària?

 Instància específica de model normalitzat i signada per la persona interessada o acreditant la representació.

 Acreditació de l'escriptura de propietat o de la conformitat del propietari en cas de lloguer del pàrquing.

 Acreditació de la representació de la comunitat de propietaris, o de la societat que represento.

 Croquis en planta de l'immoble i l'accés al pàrquing

 Abonament de la taxa de tramitació prevista a l'ordenança fiscal

 Rebut acreditatiu de l'abonament de la taxa de tramitació prevista a l'ordenança fiscal.

 Croquis en planta de l'immoble i l'accés al pàrquing

 En cas de guals per obra: Llicència o comunicació d'obres i Abonament de la taxa de les obres.

 En cas de guals d'activitats o de locals comercials: Hauran d'acreditar que disposen de la llicència d'activitats específica o comunicació prèvia i Declaració responsable conforme l'exercici de l'activitat és imprescindible que puguin entr

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Consultar l'annex a l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitaments especial del domini públic local.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:28