Ajuda a persones amb escassa capacitat econòmica (subvenció IBI)

Què és i per a què serveix

Ajuda que l’Ajuntament atorga a aquelles persones amb una situació econòmica vulnerable i amb càrregues familiars.

Qui ho pot demanar

Podran gaudir d’aquesta ajuda les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

 • Estar empadronada al domicili objecte de la subvenció abans del dia 1 de gener de 2022.
 • Ser propietari o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI.
 • Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut no constin com a titular cadastral de cap altre bé immoble de caràcter urbà en tot el territori nacional. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi per a ús propi i/o un traster (s’aplicarà la subvenció a l’habitatge).
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i amb la resta d’administracions públiques (inclosa la Seguretat Social).
 • Que el conjunt d’ingressos bruts de les persones que convisquin amb l’obligat al pagament no superi les quanties següents:

 

Nombre de persones que conviuen a l’habitatge

Ingressos bruts màxims

1

SMI x 1,50

2

SMI x 2,00

3

SMI x 2,50

4

SMI x 3,00

5 o més

SMI x 4,00

Persones discapacitades en l’habitatge

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)

Documentació a aportar

 • Instància de la subvenció.
 • Declaració responsable:
  • Que l’habitatge habitual és el que es consigna a la sol·licitud
  • D’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions
  • Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes
 • Autorització expressa de tots els convivents per a què l’Ajuntament comprovi les dades de la sol·licitud i el compliment dels requisits per atorgar l’ajut.
 • En cas de no estar obligat a presentar Declaració de l’IRPF, caldrà aportar la següent documentació:
 • Pensionistes o jubilats/des:
  • Revalorització de pensions de l’any actual o certificat de l’INSS de les pensions que perceben. Si constés que perceben altres pensions, també hauran d’acreditar-les.
 • Persones desocupades:
  • Documentació acreditativa de la prestació per desocupació que perceben o justificant d’haver exhaurit la prestació.
 • Persones amb capacitat econòmica escassa:
  • Si no perceben cap ingrés, certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Si són treballadors/es assalariats/des, el full de salari corresponent al darrer mes.
  • Si són treballadors/es autònom/es, document del darrer pagament fraccionat de l’IRPF.
 • Full de sol·licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de l’ajut. NO cal aportar nova documentació bancària:
  • Si la persona sol·licitant ja ha estat beneficiària d’aquest ajut en convocatòries anteriors i no vol modificar el compte que havia designat.
  • Si s’autoritza el pagament de l’ajut al compte on està domiciliat el pagament de l’IBI.

En la resta de casos, cal aportar l’original del model adjunt, signat per la persona interessada o pel representant legal, juntament amb el certificat de titularitat del compte o una fotocòpia de la llibreta o d’un extracte bancari.

 • Fotocòpia de l’acreditació legal de discapacitat, en cas que n’hi hagi.

Quina documentació es lliura

Rebut de registre d'entrada

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Quina és la quantia de l'ajuda?

L’import de la subvenció serà equivalent al 60% de la quota líquida del rebut de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual amb el límit de 300,00 €. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries de la convocatòria corresponent d’aquesta subvenció.

Quan es dóna resposta?

2 mesos a partir de la finalització del termini

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

De l'07/10/2022 al 15/11/2022


Canals de tramitació

Oficina d'Atenció al Ciutadà
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

No té cost

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-10-2022 14:56