Policia Local

D'aquesta regidoria depèn la seguretat dels ciutadans, per la qual es vetlla mitjançant el cos de la Policia Local, amb una policia de proximitat amb atenció als ciutadans

Presentació

La Policia Local de Malgrat está formada per 50 policies; 1 inspector, 1 sotsinspector, 2 sergents, 7 caporals i 39 agents. Dos gruistes. Personal administratiu; 2 administratius i una auxiliar administrativa. Una empresa externa amb funcions d'atenció telefònica i d'auxiliar administratiu que aporta tres treballadores. Disposa del següent parc mòbil; una furgoneta de trànsit, tres turismes, un turisme 4x4, una grua, 5 motocicletes i 4 bicicletes.

L’organització estructural dels agents de la  Policia Local es desglossa en 4 seccions:

1. Circulació, senyalització viària, material i Parc Mòbil:

 • Control, revisió i mancances de senyalització viària
 • Inventari de quantitat i estat material P.L. i elevar mancances al Sergent
 • Estudi de solucions de punts negres xarxa viària
 • Inventari stock de senyals de trànist i balisses d'aquesta Policia Local
 • Control de manteniment i estat del Parc Mòbil de la Policia Local
 • Expedients de pintura de la via pública per a la reserva d’estacionament: Accions vinculades al procediment administratiu dut a terme per a la autorització i/o desautorització de totes les sol·licituds presentades a l’ajuntament per a la reserva i la prohibició d’estacionament.
 •  Actuacions extraordinàries, Campanyes intensives:
  • De ciclomotors: amb la finalitat de corregir les possibles deficiències de l’estat dels ciclomotors (sorolls, casc, enllumenat, miralls,...) que circulen per la via pública.
  • De tinença d’animals: amb la intenció de disminuir i controlar els actes incivics del propietaris dels animals o aquelles conductes que poden ocasionar molèsties veïnals.

2. Seguretat Ciutadana i Oficina d'Atenció al Ciutadà

 • Estudis de riscos per fer plans de prevenció de delinqüència.
 • Serveis de paisà
 • Actuacions en serveis concrets que li siguin encomanats pels superiotrs, Autoritat Judicial o Ministeri Fiscal
 • Manteniment de fitxers actualitzats, d'identificacions rutinàries, fetes per tot el personal de la Policia Local
 • Col·laboració amb altres Cossos de Seguretat
 • Atestats de circulació:
  • Accidents amb danys materials
  • Accidents amb danys materials i lesions. Sobre aquest darrer tipus, s’ha observat una disminució del 16.46% respecte l’any 2002. A l’igual que en la secció de denúncies, els mesos crítics en quant a atestats de circulació són els mesos de juny, juliol i agost.
 • Seguretat Ciutadana : Accions directes en casos com robatoris, delictes a la salut pública, agressions, danys i furts entre d’altres. Totes aquestes accions comporten haver de fer atestats judicials, assistències al judici per part dels agents quan hi ha detinguts, identificacions dels suposats infractors i, si s’escau, detenció dels mateixos.
 • Informes i atestats: Aquests informes tant poden ser d’atestats de circulació com de diligències de prevenció. La quantitat d’informes d’atestats  (de circulació, judicials i novetats) que han sol•licitat les companyies asseguradores i/o particulars durant els últims anys han augmentat de manera considerable.
 • Decomissos: Els objectes més decomissats, igual que els anys anteriors han estat les substàncies estupefaents, però també d’armes, objectes de dubtosa procedència i de vendes ambulants.

3. Policia administrativa: Obres, Medi Ambient, Ocupació de via pública i Patrimoni Municipal:

 • Control de llicències d'obres
 • Vetllar per compliment de normativa en matèria d'ocupació de la via pública
 • Fer complir la normativa en matèria de Medi Ambient. Investigar i denunciar els infractors.
 • Actuacions en acústica i vibracions. Seguiment d'expedients de música dels locals d'estiu.
 • Revisions dels danys al Patrimoni Municipal. Investigar i denunciar als causants dels danys.
 • Fer complir la normativa en matèria  de venda ambulant.
 • Control de documents administratius de locals i comerços
 • Control administratiu en matèria de seguretat, dels espectacles públics, i les activitats recreatives
 • Llicències, i documentació que exigeix la normativa local, autonòmica o estatal a tota activitat
 • Campanyes específiques de control i inspecció
 • En general, vetllar pel compliment de la normativa municipal en matèria administrativa, que sigui competència de la Policia Local, el seu control i inspecció.

4. Administració

 • Podem desglosar l'activitat d'aquesta secció en 8 àrees:
 • 1. Àrea administrativa: Registre de documents: oficis, citacions, al·legacions, informes, tramitació de Guals i altres documents enviats o rebuts d’organismes oficials i particulars.
 • 2. Àrea d’atenció al ciutadà:  de 8 a 14 hores atenció als requeriments i instàncies que els ciutadans tramiten. Cobrament de taxes i altres afers.
 • 3. Àrea de denúncies: Control i fiscalització de les infraccions municipals de trànsit imposades pels agents dins el terme municipal. 
 • 4. Àrea de formació sobre l’educació vial: Creada amb la finalitat d’informar sobre la conducta a seguir en relació a les normes bàsiques de circulació i prevenció de riscos vials. Aquesta formació va destinada als nens i nenes que es troben en edat escolar, ja sigui d’Educació Primària, com d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • 5. Àrea de personal: La seva finalitat és el control del quadrant de treball del personal. La renovació del vestuari i la tramitació i selecció de cursos de formació.
 • 6. Àrea de Relacions interdepartamentals: l’objectiu és establir i mantenir les relacions adequades amb la resta de departaments de l’ajuntament, però també amb d’altres administracions.
 • 7.Àrea  de suport administratiu i informàtic: Té com objectiu facilitar la tasca a la resta d’usuaris del departament per que fa referència a l’ús bàsic dels sistemes informàtics i les eines administratives.
 • 8.Àrea de compres: Gestió bàsica amb proveïdors per tramitar compres petites i necessàries. Manteniment de la llista de contactes de proveïdors.

5. Agents cívics

 • Aquesta secció directament relacionada amb el Departament de Policia Local consta actualment de 9 agents cívics, quatre d’ells/es provenen d’un pla ocupacional. La tasca dels agents cívics es coordina amb la Policia Local a través del Regidor de Convivència, seguretat ciutadana i mobilitat. Les principals funcions dels agents cívics són les següents:
  • 1. Facilitar i donar informació en general als ciutadans.
  • 2. Vigilància i protecció dels parcs públics.
  • 3. Col·laborar amb la Policia Local en campanyes informatives o sancionadores.
  • 4. Col·laborar amb la Policia Local en campanyes de mobilitat.
  • 5. Actuacions que facilitin i millorin la convivència ciutadana.
  • 6. Col·laborar amb la Policia Local en el servei de protecció escolar.
  • 7. Aproximar l’administració al ciutadà.
  • 8. Recollir queixes dels veïns.
  • 9. Donar compte dels desperfectes en parcs i vies públiques.
  • Aquest últim apartat, el dels agents cívics, no és un àrea pròpia de la Policia Local, però pertany a la regidoria de convivència, seguretat Ciutadana i mobilitat.

Carrer del doctor Alexander Fleming, 31 08380 - Malgrat de Mar

937 654 224

937 654 524

Visites concertades

Responsable polític