Mancomunitat de l'Alt Maresme

Informació sobre la Mancomunitat per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient, formada pels municipis de Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar i Santa Susanna.

PERFIL DEL CONTRACTANT


El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual municipal, hi trobaran la informació necessària inclosos els plecs de clàusules.

Accés al perfil del contractant

 

BÚSTIA DE LLIURAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

Els proveïdors de la Mancomunitat de l'Alt Maresme poden presentar les seves factures en format electrònic a través de la Bústia de Lliurament de Factures Electròniques.

De conformitat amb el que disposa l'article 5è de l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny pel que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques per a la correcta remissió de factures electròniques caldrà que amb caràcter obligatori les mateixes continguin els camps que es detallen a continuació:

Els proveïdors poden validar la factura electrònica en l'adreça http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/

Es posa a disposició dels proveïdors el telèfon 902 013 448 per solventar problemes amb la factura electrònica.

Accés a la bústia de lliurament
 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-09-2021 14:40