Ordenança reguladora de la utilització dels espais d'ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements

Aprovada definitivament per acord de Ple de data 14-4-2016 i publicada en el BOP de 5-5-2016. Entrada en vigor el 24-5-2016.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-04-2019 12:21