Hisenda i serveis econòmics

La regidoria de Serveis Econòmics es centra en la confecció, el seguiment i el control del pressupost municipal, així com coordinar l’aplicació, elaboració i control de les taxes i impostos que de forma anual els ciutadans han de satisfer.

Presentació

El programa d’actuació de l’Ajuntament, mitjançant el qual s’han d’assolir els objectius del govern municipal, té la seva plasmació numèrica, anualment, en el pressupost, per mitjà del qual s’assignen els recursos previsibles, ingressos, a la consecució de les finalitats preteses, despeses.

Així doncs, el pressupost és l’instrument bàsic de la gestió dels serveis locals, atès que planifica les actuacions econòmico-financeres, i serveix per a controlar-les i analitzar-les.

El cicle pressupostari, s’inicia amb l’aprovació del pressupost, que és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les despeses i dels ingressos que es preveuen per a un exercici, que coincideix amb l’any natural. El pressupost posa límit a les despeses i preveu els ingressos a realitzar durant l’exercici. Per tant és un instrument de previsió, control i anàlisi de la gestió econòmica del municipi.

Un cop acabat l’exercici anual, el pressupost es liquida, se sotmet a informació pública, i si és el cas, s’aprova el compte general pel Ple Municipal.

El pressupost de despeses, reflecteix els recursos que es destinen a satisfer les necessitats dels seus ciutadans, tant pel que fa a les inversions públiques, com pel que fa als serveis que es presten al ciutadà.

Els crèdits del pressupost de despeses inclosos en el pressupost figuren classificats segons les normes següents:

 

Classificació

Criteri

    Qüestió      

Econòmica

Naturalesa de la despesa

Què és?

Programa

Política de despesa

Per a què és?

Orgànica

Regidoria que ho gestiona

Qui?

 

Els recursos financers dels que es nodreix el pressupost d’ingressos, per a finançar les despeses a realitzar, provenen de la recaptació dels tributs municipals, de la rebuda de subvencions, d’aportacions d’altres ens i de l’endeutament.

La gestió dels tributs municipals, queda regulada a través de les ordenances fiscals, que anualment aprova l’Ajuntament, i que determinen tot allò referent a la imposició i recaptació dels tributs. Per tal que els ciutadans puguin fer les seves previsions de pagament durant l’any dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, s’edita i es distribueix el calendari del contribuent.

 

Centres gestors

 • Comptabilitat i Pressupostos
  • Elaboració de pressupostos i les seves modificacions
  • Estudi i seguiment de desviacions i control de la despesa pública.
  • Registre comptable de tots els moviments de caràcter econòmic que es duguin a terme a la Corporació
 • Gestió Tributària i Cadastral
  • Gestió dels ingressos municipals (impostos, taxes, preus públics i contribucions especials).
  • Atenció de reclamacions i suggeriments, i assistència al contribuent en matèria tributària.
  • Proposar la incoació d’expedients sancionadors, en matèria tributària.
  • Elaboració dels padrons fiscals.
  • Emissió dels documents cobratoris, en els períodes voluntaris.
  • Recepció de declaracions de modificació de dades fiscals (domicili fiscal i domiciliacions bancàries)
  • Tramitació de l’aprovació de les Ordenances Fiscals.
 • Tresoreria
  • Fer efectives les ordres de pagament, tant pressupostàries com extrapressupostàries.
  • Atendre el servei de finestreta de caixa, tant per a la recaptació com per a operacions d’ingrés de caràcter ordinari.
  • Fer-se càrrec dels ingressos d’entitats col·laboradores de la recaptació.
  • Control de les fiances, dipòsits i avals.
  • Informació a creditors sobre els pagaments realitzats.
  • Tramitació de domiciliació bancàries de proveïdors.
  • Compromís de realitzar els pagaments als proveïdors en un termini no superior a 60 dies.
 • Organisme de Gestió Tributària : 
  L’Organisme de Gestió Tributària és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona que du a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic que l’Ajuntament li ha delegat.

 

Legislació

Els textos que s'ofereixen en aquesta pàgina tenen un significat divulgatiu. Si voleu verificar la validesa jurídica, consulteu els textos publicats en els butlletins i diaris oficials corresponents. 

 

Serveis i Tràmits

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Responsable polític