L'Ajuntament decreta la presa de raó de la pròrroga d'estat d'alarma i la paralització de l'activitat no essencial

Última revisió 07-04-2020 11:21
30/03/2020

L'alcalde, Joan Mercader, ha signat aquest migdia el següent decret:

L’alcaldia, en data 30 de març de 2020, ha dictat la resolució 2020LLIB000764  i que literalment diu:

Antecedents

Resolucions d’Alcaldia 693, 703, 707,708, 709, 710 i 749 dictades en diverses matèries per raons de l’estat d’alarma.

Reial Decret 476/2020, de 27 de març, (publicat al BOE 86 de 28.03.2020) pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19, fins a les 00.00 hores del dia 12.04.2020.

Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, (publicat el BOE 87 de 29.03.2020) pel que es regula un permís retribuït  recuperable del 30.03.2020 i fins el 09.04.2020, per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb el fi de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID 19.

Aquest RD-llei s’aplica a totes les persones treballadores per compte aliena que presten serveis en empreses o entitats del sector públic o privat, l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma establerta pel RD. 463/2020, de 14 de març.

S’exceptuen:

  1. Persones treballadores que presten serveis en els sectors qualificats essencials:

 

Es consideren essencials:

- Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies

- Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent l’entrega)

- Servei de perruqueria a domicili

- Hostaleria i restauració pel que fa a serveis d’entrega a domicili

- Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural

- Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials

- Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa, seguiran atenent les actuacions processals no suspeses.

- Serveis de les administracions públiques imprescindibles pel funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics 

- Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment 

- Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport pels casos en vigor durant l’estat d’alarma

- Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat vial 

- Forces Armades

- Seguretat privada

- Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat

- Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19

- Serveis funeraris

- Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals

- Venda de premsa

- Mitjans de comunicació públics i privats, incloent la seva impressió i distribució

- Serveis financers, bancaris i d’assegurances

- Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent els necessaris pel desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball 

- Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere

- Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses

- Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents

- Personal laboral de notaries i registres pels serveis essencials establerts

- Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància

- Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts

- Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants

- Abastiment d’aigua potable

- Serveis meteorològics

- Servei postal universal de l’operador estatal

- Importació i subministrament de material sanitari, incloent empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris 

 

  1. Les persones treballadores en baixa per incapacitat temporal o amb el contracte suspès per altres causes legalment previstes,
  2. Les persones treballadores que poden seguir la seva activitat normalment  mitjançant teletreball o altres modalitats no presencials de prestació de serveis.
  3. Les persones treballadores afectades per un expedient t de regulació temporal d’ocupació.

 

La disposició addicional primera  del RD llei 10/2020, habilita a les entitats locals per a dictar instruccions i resolucions necessàries per a regular les prestacions del treballadors públics, inclosos a l’àmbit d’aplicació del RD. Legislatiu 5/2015, EBEP, amb l’objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que considerin essencials.

 

Per resolució de l’alcaldia 720/2010, es van establir els següents serveis essencials:

 

a) OAC, un/a telefonista i un/a administratiu/va en caràcter rotatori.

b) Intervenció, interventor i 1 administratiu/va en caràcter rotatori

c) Secretaria, secretari, responsable de compres (el temps indispensable) i tècnic de recursos humans, per confecció de nòmines

d) Informàtica, Personal necessari als efectes de garantir les incidències tècniques dels empleats declarats en serveis bàsics o estratègics

e) Territori i Sostenibilitat, cap de l’àrea, enginyer, assessora jurídica i una administrativa en caràcter rotatori

f) Serveis a la Persona, cap d’àrea, 3 tècnic/a, 1 persona suport administratiu i 1 telefonista, en caràcter rotatori

g) Policia Local, al complet.

h) Serveis en el Territori, Coordinador de brigades, i el personal indispensable que determini el coordinador

i) Premsa i Ona Malgrat, el personal necessari pel funcionament del servei

j) Habitatge, cap de l’àrea de Qualitat de Vida i 1 persona suport administratiu, en caràcter rotatori

 

De conformitat ambla legislació vigent, RESOLC:

 

Primer. Prendre raó del Reial Decret 476/2020 de 27 de març, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19, fins a les 00.00 hores del dia 12.04.2020.

 

Segon. Prendre raó del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït  recuperable del 30.03.2020 i fins el 09.04.2020, ambdós inclosos, per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb el fi de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID 19.

 

Tercer. Mantenir a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, els serveis essencials establerts a l’acord novè de la Resolució 710/2020.

 

Quart. Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de l’Ajuntament de Malgrat.

 

 

Informacio pandèmia
Informacio pandèmia